Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executie tot afgifte

De executie tot afgifte is een vorm van reële executie. Het heeft als doel om op basis van een executoriale titel de afgifte van één of meer roerende zaken te verkrijgen, zo nodig door middel van beslag tot afgifte van roerende zaken.

Bevel en afgifte

Art. 491 lid 1 Rv bepaalt dat de executie tot afgifte van roerende zaken begint met een bevel tot voldoening aan de executoriale titel volgens art. 439 lid 1 Rv.

  • Echter, de executant hoeft de in het laatste artikel genoemde termijn van twee dagen niet in acht te nemen als de betreffende uitspraak uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.

De deurwaarder legt geen beslag tot afgifte. Hij neemt de zaken mee en draagt die vervolgens aan de schuldeiser af. De deurwaarder maakt van een en ander meteen ('onverwijld') proces-verbaal op (art. 491 lid 2 Rv).

Zaken onder een derde

Bevinden de zaken zich onder een derde die tegen de afgifte geen bezwaar maakt of zich niet te goeder trouw tegen een vordering tot afgifte aan de geëxecuteerde zou kunnen verzetten, dan geschiedt de executie overeenkomstig de voorgaande artikelen van de betreffende afdeling. De afgifte aan de executant geldt mede als afgifte van de derde aan de geëxecuteerde (art. 499 Rv).

Tot afgifte van een zaak die zich onder een derde bevindt, kan ook derdenbeslag gelegd worden. De artt. 475-479 Rv zijn dan van overeenkomstige toepassing.

Het exploit van beslaglegging houdt in om de afgifte van welke zaken het gaat. De verklaring van de derde, als bedoeld in art. 476a Rv, betreft uitsluitend deze zaken (art. 500 Rv).

Wetsartikelen

De volgende wetsartikelen geven regels voor de executie tot afgifte van roerende zaken:

Bepalingen beslag op roerende zaken van toepassing (art. 491 lid 3 Rv)

Volgens de schakelbepaling van art. 491 lid 3 Rv zijn de volgende bepalingen van het verhaalsbeslag op roerende zaken van toepassing: