Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bevel tot betaling (art. 582 lid 1 Rv)

De executie tot afgifte van een schip vangt aan met een bevel als bedoeld in art. 563 Rv, dat van overeenkomstige toepassing is (art. 582 lid 1 Rv).

Onder zich nemen en afgifte (art. 582 lid 2 Rv)

De executie geschiedt doordat de deurwaarder het schip, zonodig met overeenkomstige toepassing van de artt. 556-558 Rv (de ontruimingsbepalingen bij onroerende zaken) onder zich neemt en afgeeft aan degene die het krachtens de executoriale titel moet ontvangen (art. 582 lid 2 Rv).

Schakelbepaling (art. 582 lid 3 Rv)

De schakelbepaling van art. 582 lid 3 Rv bepaalt dat de volgende executoriale bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn op de executie tot afgifte van een schip:

Voor de toepassing van art. 444b Rv treedt de waarde van het schip in de plaats van de vordering waarvoor het beslag is gelegd.