Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bewijsbeslag IE is één van de bewijsbeschermende maatregelen van art. 1019b Rv. Het betreft een conservatoir beslag.

 • Andere bewijsbeschermende maatregelen zijn het nemen van monsters van inbreukmakende zaken, materialen, werktuigen en documenten (vgl. art. 1019b lid 1 Rv).
Mogelijke beslagleggers

De volgende houders van een intellectueel eigendomsrecht kunnen een bewijsbeslag iE leggen:

Alleen bewijsbescherming; geen inzagerecht

Het bewijsbeslag IE geeft geen recht op inzage. Het is een bewijsbeshermende maatregel. De beslaglegger zal na het leggen van beslag een procedure ex art. 1019a of 843a Rv moeten starten om inzage te verkrijgen.

 • Hof Den Bosch 17-03-2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BI7600 (Abbott/Medtronics)
  Art. 1019a en 843a Rv geven de beslaglegger een inzagerecht, de bewijsbeschermende maatregelen van de artt. 1019b-1019d Rv niet. Weliswaar is het bewijsbeslag in het leven is geroepen om de IE-rechthebbende te voorzien van materiaal om zijn inbreukvordering te onderbouwen, maar dit brengt geen inzagerecht met zich mee. Er bestaat onderscheid tussen veiligstelling en inzage. De IE-rechthebbende kan op grond van art. 1019a Rv jo. art. 843a Rv op vrij eenvoudige wijze inzage in het inbeslaggenomen materiaal krijgen.
 • Rb. Arnhem (vzr.) 03-04-2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BC9312
  Art. 1019b Rv maakt het mogelijk om bewijsbeslag te leggen wegens inbreuken op het auteursrecht. Het verstrekken van de overige gevraagde gegevens, waaronder gegevens van klanten van de internetprovider van de vermeende inbreukmaker, kan alleen worden afgedwongen via een procedure op tegenspraak, waarin deze derden hun belangen, met name de eerbiediging van het privé-leven, en de bescherming van persoonsgegeven, aan de orde kunnen stellen en verdedigen. Ook is onvoldoende aannemelijk geworden dat bewijsmateriaal verloren zal gaan als de uitspraak van een procedure op tegenspraak tegen deze derden moet worden afgewacht. Er bestaat geen aanleiding om art. 444a Rv ook toe te passen op elektronische bestanden die zijn opgeslagen op een server van een derde.
 • Rb. Arnhem (vzr.) 01-06-2007, ECLI:NL:RBARN:2007:BA9615 (Synton/Astellas)
  Het doel van een conservatoir bewijsbeslag is uitsluitend om bewijsstukken veilig te stellen en dus de bestaande situatie te conserveren. Het beslag is er niet voor bedoeld om de beslaglegger de mogelijkheid te bieden de bewijsstukken in te zien en daarover de beschikking te krijgen.
 • Hof Den Bosch 30-05-2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA9007 (EBM/ESQ)
  Het doel van het beslag is om gegevens te vergaren omtrent de omvang van de inbreuk en van de schade die EBM heeft geleden als gevolg van een mogelijke handelsnaaminbreuk. Het verzochte verlof, voor zover gegrond op art. 1019b Rv, is mitsdien toewijsbaar. De in art. 1019b lid 4 Rv geboden bescherming is voldoende gewaarborgd door de bewaargeving van de in beslag te nemen gegevens als verzocht, gevolgd door een kort geding waarin, na eventueel gevoerd verweer, met deze bescherming rekening kan worden gehouden.
Verhaalsbeslag op een intellectueel eigendomsrecht

Het bewijsbeslag IE moet worden onderscheiden van een verhaalsbeslag door een schuldeiser op een intellectueel eigendomsrecht. Het verhaalsbeslag wordt gelegd door een schuldeiser van de houder van een IE-recht; het bewijsbeslag IE wordt gelegd door de houder zelf.

Wetgeving

Het bewijsbeslag IE is geregeld in art. 1019b lid 1 jo 1019c lid 1 Rv.