Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executie tot afgifte

De executie tot afgifte is een vorm van reële executie. Het heeft als doel om op basis van een executoriale titel de afgifte van één of meer roerende zaken te verkrijgen, zo nodig door middel van beslag tot afgifte van roerende zaken.

Bevel en afgifte

Art. 491 lid 1 Rv bepaalt dat de executie tot afgifte van roerende zaken begint met een bevel tot voldoening aan de executoriale titel volgens art. 439 lid 1 Rv.

  • Echter, de executant hoeft de in het laatste artikel genoemde termijn van twee dagen niet in acht te nemen als de betreffende uitspraak uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.

De deurwaarder legt geen beslag tot afgifte. Hij neemt de zaken mee en draagt die vervolgens aan de schuldeiser af. De deurwaarder maakt van een en ander meteen ('onverwijld') proces-verbaal op (art. 491 lid 2 Rv).

Zaken onder een derde

Bevinden de zaken zich onder een derde die tegen de afgifte geen bezwaar maakt of zich niet te goeder trouw tegen een vordering tot afgifte aan de geëxecuteerde zou kunnen verzetten, dan geschiedt de executie overeenkomstig de voorgaande artikelen van de betreffende afdeling. De afgifte aan de executant geldt mede als afgifte van de derde aan de geëxecuteerde (art. 499 Rv).

Tot afgifte van een zaak die zich onder een derde bevindt, kan ook derdenbeslag gelegd worden. De artt. 475-479 Rv zijn dan van overeenkomstige toepassing.

Het exploit van beslaglegging houdt in om de afgifte van welke zaken het gaat. De verklaring van de derde, als bedoeld in art. 476a Rv, betreft uitsluitend deze zaken (art. 500 Rv).

Wetsartikelen

De volgende wetsartikelen geven regels voor de executie tot afgifte van roerende zaken:

Bepalingen beslag op roerende zaken van toepassing (art. 491 lid 3 Rv)

Volgens de schakelbepaling van art. 491 lid 3 Rv zijn de volgende bepalingen van het verhaalsbeslag op roerende zaken van toepassing: 

Bevel tot betaling (art. 582 lid 1 Rv)

De executie tot afgifte van een schip vangt aan met een bevel als bedoeld in art. 563 Rv, dat van overeenkomstige toepassing is (art. 582 lid 1 Rv).

Onder zich nemen en afgifte (art. 582 lid 2 Rv)

De executie geschiedt doordat de deurwaarder het schip, zonodig met overeenkomstige toepassing van de artt. 556-558 Rv (de ontruimingsbepalingen bij onroerende zaken) onder zich neemt en afgeeft aan degene die het krachtens de executoriale titel moet ontvangen (art. 582 lid 2 Rv).

Schakelbepaling (art. 582 lid 3 Rv)

De schakelbepaling van art. 582 lid 3 Rv bepaalt dat de volgende executoriale bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn op de executie tot afgifte van een schip:

Voor de toepassing van art. 444b Rv treedt de waarde van het schip in de plaats van de vordering waarvoor het beslag is gelegd.

Bevel tot betaling (art. 584r lid 1 Rv)

Art. 584r lid 1 Rv bepaalt dat de executie tot afgifte van een in het register of een verdragsregister teboekstaand luchtvaartuig aanvangt met een bevel als bedoeld in art. 584b Rv, dat van overeenkomstige toepassing is.

Onder zich nemen en afgifte (art. 584r lid 2 Rv)

Art. 584r lid 2 Rv bepaalt dat de executie geschiedt doordat de deurwaarder het luchtvaartuig onder zich neemt en afgeeft aan degene die het krachtens executoriale titel moet ontvangen.

Schakelbepaling (art. 584r lid 3 Rv)

De schakelbepaling van art. 584r lid 3 Rv bepaalt dat de volgende executoriale bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn op de executie tot afgifte van een luchtvaartuig:

Voor de toepassing van art. 444b Rv treedt de waarde van het luchtvaartuig in de plaats van de vordering waarvoor het beslag is gelegd.

Betekening (art. 474i Rv)

De executie tot levering van aandelen op naam verloopt volgens art. 474h lid 2, 3 en 4 Rv (art. 474i Rv). Echter, niet het proces-verbaal en de beschikking van de rechtbank moeten aan de vennootschap betekend worden, maar de executoriale titel (art. 474i Rv).

Vervanging geweigerde rechtshandeling

Als de executoriale titel betrekking heeft op een rechterlijke voorziening tot vervanging van de geweigerde rechtshandeling, dan treedt deze titel in de plaats van de voor de levering vereiste akte van art. 3:86 BW, resp. art. 3:196 BW.

Art. 495 Rv geldt voor de executoriale afgifte van toonder- of orderpapier.

Een executoriaal beslag tot afgifte van een papier aan toonder of order wordt gelegd als een executoriaal afgiftebeslag op roerende zaken. Het beslag staat dan ook in dezelfde afdeling in het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering ('Vierde afdeling. Van executie tot afgifte van roerende zaken, die geen registergoederen zijn').

Omdat  art. 495 lid 1 Rv voor de executie tot afgifte van toonder- of orderpapier art. 474a lid 2 Rv (dat betrekking heeft op het beslag tot verhaal op een papier aan toonder of order) van overeenkomstige toepassing verklaart, is de deurwaarder voor het voltooien van de executie bevoegd om het orderpapier te endosseren met de aantekening 'tot executie'.

Als er stemrecht aan het papier aan toonder of order is verbonden, bepaalt art. 474ba Rv dat de geëxecuteerde van dat recht gebruik moet kunnen maken, tenzij het stemrecht volgens de executoriale titel aan de executant toekomt (art. 495 lid 2 Rv).