Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Conclusie AG. Art. 198.1 Sr. Onttrekking aan beslag. Bewezenverklaring opzet ontoereikend gemotiveerd. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing.
 2. Conclusie AG. Beklag, beslag. Inbeslagname auto met verborgen ruimte. Rechtbank heeft beklag ongegrond verklaard, maar heeft niet vastgesteld dat auto in verband staat tot begaan strafbaar feit....
 3. Conclusie AG. Beklag, beslag. Rb stelt vast dat op het geldbedrag zowel klassiek als conservatoir beslag rust en oordeelt dat nu op het moment van behandeling van het klaagschrift al conservatoir...
 4. Intrekking en terugvordering van bijstand. Vermogen in het buitenland. Appellant heeft niet met objectieve en verifieerbare gegevens aannemelijk gemaakt dat hij in de te beoordelen periode niet over...
 5. Intrekking en terugvordering van bijstand. Vermogen in de vorm van waardevolle zaken en contanten. Schattenderwijs vaststellen waarde. De in beslag genomen zaken zijn naar hun aard en waarde niet...
 6. Conclusie AG. Beklag, beslag. Falend middel over oordeel dat klager afstand heeft gedaan van geldbedrag. Conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep met toepassing van art. 81.1 RO.
 7. Conclusie AG. Beklag, beslag. Slagende klacht met onvoldoende belang bij cassatie over oordeel dat in beklagprocedure niet kan worden geoordeeld over onverbindendheid art. 2.2 APV Amsterdam....
 8. Conclusie AG. Beklag, beslag. Slagende klacht met onvoldoende belang bij cassatie over oordeel dat in beklagprocedure niet kan worden geoordeeld over onverbindendheid art. 2.2 APV Amsterdam....
 9. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op o.m. personenauto onder klager t.z.v. verdenking drugshandel. 1. HR gaat n.a.v. CAG nader in op beoordelingskader beklag ex art. 552a Sv over inbeslagneming....
 10. Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv op twee personenauto’s onder zoon van klager t.z.v. verdenking witwassen, waarbij klager in hernieuwd beklag opnieuw stelt eigenaar auto’s te zijn. 1. HR gaat...
 11. Kort geding. Deelgenoot niet ontvankelijk in vordering tot opheffing conservatoir beslag omdat hij niet voor zichzelf een rechterlijke uitspraak kan verlangen ten aanzien van een vordering die aan...
 12. Kort geding. Opheffen executoriaal beslag na verstekvonnis.
 13. Lod is terecht opgelegd vanwege het realiseren van een te hoge erfscheiding en de omgevingsvergunning voor de legalisatie daarvan is terecht geweigerd. Conservatoir beslag op onroerende zaak maakt...
 14. Conservatoir beslag gelegd. Kort geding aanhangig gemaakt als hoofdzaak ex art. art. 700 lid 3 Rv. Verzoek om verlenging (met een jaar) van termijn om mogelijk additionele hoofdzaken aanhangig te...
 15. Toewijzing vorderingen tot betaling geldsommen in kort geding. Kosten van het beslag roerende zaken in bewaarneming lopen iedere maand op, lopende huur van bedrijfsruimte wordt niet betaald en nog...
 16. Een man moet het executoriaal beslag opheffen dat hij had gelegd op de bankrekening van zijn buurman
 17. Incident tot opheffing conservatoir beslag; afgewezen
 18. Conclusie AG. Beklag tegen art. 94 Sv beslag op een bromfiets onder ander dan klager t.z.v. verdenking van rijden zonder rijbewijs met het oog op verbeurdverklaring ex art. 33a.2 Sr. Had de...
 19. “Klaagschrift beslag op rijbewijs gegrond.”
 20. Alles overziende komt de rechtbank tot de conclusie dat de arbeidsovereenkomsten met de werknemers te goeder trouw zijn aangegaan, dat zij feitelijk werkzaamheden hebben verricht voor die bedrijven...