Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Conclusie A-G. Beslag en beklag. Art. 552a Sv. Functioneel verschoningsrecht art. 98 Sv. Doorzoeking en inbeslagneming van geheimhoudersstukken bij kantoor van de klagers die notarissen zijn. A-G...
 2. Beklag, beslag ex art. 94 Sv in 2005 op € 1.024.500,- onder ander dan klaagster t.z.v. heling en/of witwassen. Hof heeft klaagschrift, dat zich keert tegen uitblijven van last tot teruggave aan...
 3. Afwijzing beslagrekest. Verzoeker heeft als toelichting voor de noodzaak van het beslag aangevoerd dat hij vreest dat wanneer hij eerst gaat dagvaarden en na een veroordelend vonnis tot executoriaal...
 4. Verzoek tot leggen van conservatoir beslag afgewezen. Noodzaak onvoldoende onderbouwd. Betwisting van de vordering levert die noodzaak niet op.
 5. Klaagschrift ex art. 552a Sv tegen conservatoir beslag op elf registergoederen. Klager is gedagvaard voor de teelt van en handel in hennep en witwassen; er zijn twee ontnemingsvorderingen aanhangig...
 6. Beklag ex art. 552a Sv tegen beslag op geldbedragen. OM heeft de bedragen overgemaakt aan de Belastingdienst na vordering ex art. 19 Invorderingswet 1990. OM was verplicht aan die vordering gevolg...
 7. Vernietiging vonnis: Onttrekking goed aan conservatoir beslag. Het hof komt ten aanzien van de strafoplegging en de civiele vordering tot een andere beslissing dan de politierechter. Vordering BP is...
 8. Belanghebbende heeft niet aan zijn aangifteverplichting voldaan, zodat de omkering en verzwaring van de bewijslast van toepassing is. Naar het oordeel van het Hof doorstaat de schatting van de...
 9. Belanghebbende heeft niet aan zijn aangifteverplichting voldaan, zodat de omkering en verzwaring van de bewijslast van toepassing is. Naar het oordeel van het Hof doorstaat de schatting van de...
 10. Conservatoir beslag opgeheven wegens schending van de waarheidsplicht (artikel 21 Rv). Beslaglegger heeft de voorzieningenrechter in het beslagverzoek onjuist voorgelicht over het beoogde gebruik...
 11. Kort geding. De vordering tot opheffing van het executoriaal beslag wordt afgewezen. Geen sprake van misbruik van executiebevoegdheid.
 12. Eis schadevergoeding i.v.m. aan- en verkoop van paarden. Conservatoir beslag. De rechtbank wijst de schadevergoeding toe vermeerderd met de wettelijke rente.
 13. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op sieraden onder ander dan klaagster t.z.v. verdenking van witwassen. Rb heeft klaagschrift ongegrond verklaard onder voorwaarde dat OM binnen 2 weken na uitspraak...
 14. Vervolgings-EAB België, identiteit opgeëiste persoon, art 13 OLW, beslag; kennelijke misslag
 15. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, voor het medeplegen van cocaïnehandel in een periode van nagenoeg 12 maanden en...
 16. Opheffing beslag; geschil tussen vrouw en man, tevens notaris; beslag vervallen vanwege ontbreken overbetekening aan derdebeslagene; geldvordering in reconventie; onduidelijkheid over de vraag wie...
 17. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op goederen en data van gegevensdragers t.b.v. verstrekking aan Belgische justitiële autoriteiten. Geen middelen ingediend, betrokkenen n-o. Samenhang met 18/00075 B en...
 18. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag en elektronische gegevensdragers onder klager t.z.v. verdenking van strafbare feiten in België. 1. Ongegrondverklaring klaagschrift t.a.v. inbeslaggenomen...
 19. Conclusie A-G. Beslag en beklag. Op de desbetreffende auto is zowel strafvordelijk beslag gelegd ex art. 94 Sv, als douanebeslag ex art. 1:37 lid 1 Algemene Douanewet (Adw). De klager verzocht de...
 20. Witwassen door bij aankomst op vliegveld in Eindhoven herkomst van geldbedrag te verhullen, art. 420bis.1.a Sr. Schending art. 353.1 Sv door geen beslissing te nemen t.a.v. inbeslaggenomen en nog...