Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op woning onder klager t.z.v. verdenking van medeplegen opzettelijk gebruik maken vals geschrift en deelneming criminele organisatie, waarna ex art. 118a Sv zekerheid...
 2. Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon onttrekken aan beslag door als bestuurder van B.V. machinepark en inventaris te verkopen aan derde, art. 198.1 Sr. 1. Is (bodem-)beslag op machinepark...
 3. Toewijzing van de vordering(en) in conventie tot het eindigen van de uitoefening van een (eventueel) retentierecht van gedaagde en tot ontruiming. Er kan niet met de vereiste mate van...
 4. opheffing beslag in kort geding; belangenafweging
 5. Feit 1 Seksueel binnendringen lichaam minderjarige, art 245 Sr, en Feit 2 Bezit kinderporno, art 240b Sr, W+O bewezen. Straf: 40 maanden GS, wv 14 mndn VW met proeftijd van 5 jaar. Vordering...
 6. Ten laste gelegd is het aanwezig hebben van vijf pillen XTC op Lowlands. Verwerping van het niet-ontvankelijkheidsverweer, inhoudende dat de vervolging in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel...
 7. Kort geding betreffende strafvorderlijk beslag. Eisers zijn ontvankelijk. Zij hebben voldoende onderbouwd dat de zaak zodanig spoedeisend is dat de uitkomst van de klaagschriftprocedure ex artikel...
 8. Vordering tot opheffing gelegde beslagen. Aan de hand van artikel 4 van de Rome II Verordening stelt de Voorzieningenrechter vast dat Turks recht van toepassing is. Gestelde groepsaansprakelijkheid...
 9. Beslag- en executierecht. Samenloop strafrechtelijke en civiele conservatoire beslagen. OM en Minister van Justitie als procespartij. Exhibitie-incident.
 10. Civiel. Het op perceel gelegde beslag wordt opgeheven, onder de voorwaarde dat het bedrag van Afl. 9.000,-- onder de notaris blijft rusten.
 11. CAG. Beklag/beslag. OM-cassatie. Vraag of buiten redelijke twijfel staat dat de derde die een klaagschrift heeft ingediend (nog) eigenaar is van het door hem voor verduisterde laptops betaalde...
 12. Beslag op olietanker ‘Icaro’ opgeheven. De vraag of plaats is voor vereenzelviging van rechtspersonen wordt niet beheerst door Venezolaans recht.
 13. “Klaagschrift ex 552a Sv met betrekking tot beslag op roerende en onroerende zaken in binnen- en buitenland. De rechtbank acht zich bevoegd te oordelen over het in Nederland en over het in het...
 14. “Klaagschrift ex 552a Sv met betrekking tot beslag op roerende en onroerende zaken in binnen- en buitenland. De rechtbank acht zich bevoegd te oordelen over het in Nederland en over het in het...
 15. Klaagschrift ex 552a Sv met betrekking tot beslag op roerende en onroerende zaken. Hoewel de waarde van het beslag de aangekondigde vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen...
 16. Cag over beklag ex art. 552a door erfgenaam van overleden verdachte. Vraag of nog strafvorderlijk belang bij voortduren van het beslag aanwezig is nadat de strafzaak tegen de verdachte is geëindigd...
 17. Onrechtmatig executoriaal beslag op goederen die beslaglegger uit hoofde van een retentierecht onder zich had? Nee. Beslaglegger was op grond van een door het hof in stand gelaten...
 18. IPR. Vreemdelingenbeslag, art. 765 Rv; ‘beslag schept competentie’ op voet art. 767 Rv; immuniteitsverweer; stilzwijgende aanvaarding van rechtsmacht?; immuniteit van executie.
 19. Vorderingen in conventie worden afgewezen. Het gelegde conservatoir bewijsbeslag wordt niet geacht te zijn vervallen en voor opheffing van het bewijsbeslag is geen aanleiding: geen ondeugdelijke...
 20. Klaagschrift 552a Sv. Conservatoir beslag 94a Sv. Schijnconstructie? Rechtbank is van oordeel dat er voldoende aanwijzingen bestaan dat klager van de hoed en de rand wist of in elk geval...