Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Klaagschrift ex 552a Sv. Ongegrond. Weliswaar bonnen overgelegd omtrent aankoop in beslag genomen voorwerp, maar niet direct te relateren aan aankoop/dit voorwerp. Nader onderzoek nodig. Nu...
 2. Klaagschrift ex art. 552a Sr gegrond verklaard. OM gaf aan dat voortduring beslag in kader waarheidsvinding nodig was, maar niet is onderbouwd waarom. Gegrond en teruggave
 3. Verlenging van de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege met een duur van twee jaar. Bij het wegvallen van de maatregel kan het risico oplopen naar een hoog recidiverisico. De...
 4. Conclusie AG. Conversie. Verdachte is door de Rb vrijgesproken. Daarnaast is de onttrekking aan het verkeer gelast van de in beslag genomen auto; art. 36b lid 1 aanhef en sub 3 Sr. De AG adviseert...
 5. Beslag/instellen eis in hoofdzaak.
 6. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder vriend van klaagster i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen vriend naar verschillende inbraken. Heeft Rb onderzocht of is voldaan aan een van in art. 33...
 7. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Beklag ontvankelijk, nu Pr in hoofdzaak teruggave van auto aan klager heeft gelast? HR ambtshalve: In...
 8. bezwaar ex 552a Sv. Beslag ogv 94 en 94a sv. Ongegrond. Geen strijd subsidiairiteit. Voor zover OM twee sporen volgt (ontneming/schikking) raakt dat toets rb in deze procedure niet. vrijgesproken...
 9. Beroepsfout advocaat; strafrechtelijk in beslag genomen gelden aan de verkeerde doorbetaald
 10. gedeeltelijk opheffing beslag, merkenrechtschending, eindvonnis kg na akte
 11. Verzoek tot opheffing conservatoir derdenbeslag. Op grond van een belangenafweging wordt het beslag beperkt.
 12. Verzoek tot opheffing conservatoir beslag. Vordering afgewezen, beslag is terecht gelegd omdat huur nog steeds is verschuldigd.
 13. Conclusie A-G. Beslag en beklag. Verschoningsrecht. De klager in deze zaak is directeur van een bedrijf dat zich bezig houdt met internationaal ambulancevervoer. Onder hem wordt, in verband met een...
 14. Beklag, beslag ex artikel 94a, tweede en derde lid, Sv. Voortduren beslag in overeenstemming met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit? Het hof houdt in deze zaak rekening met het bedrag...
 15. Beklag, beslag ex artikel 94a, tweede en derde lid, Sv. Voortduren beslag in overeenstemming met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit? Het hof houdt in deze zaak rekening met het bedrag...
 16. Verlenging TBS. Artikel 509o Sv. Overgang van zesjaarsrapportages naar vierjaarsrapportages. Overgangsregeling. Een nieuwe dubbelrapportage is vereist als de dwangverpleging een periode van vier...
 17. Conclusie AG. Beklag, beslag ex art. 1:37.1 Algemene douanewet (Adw) op personenauto met verborgen compartiment. 1. Klacht dat geen sprake is van een ‘vervoermiddel, kennelijk ingericht of toegerust...
 18. Profijtontneming, w.v.v. uit invoer van cocaïne en gewoontewitwassen van grote geldbedragen. Methode van eenvoudige kasopstelling. Hof heeft verzuimd in strafzaak verbeurdverklaard geldbedrag van €...
 19. Beklag 552a Sv. Beslag gelegd op eerder bijtende hond o.g.v. art. 425 Sr. Dat is een overtreding. Geen heterdaad situatie: beslag onrechtmatig. Beklag gegrond.
 20. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op goederen die gebruikt kunnen worden bij opzetten van hennepkwekerij onder klaagster t.z.v. verdenking van overtreding van art. 11a Opiumwet. 1. Heeft Rb...