Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Kort geding. Teruggave ex 94a Sv in beslag genomen auto. Niet-ontvankelijk. Beklagprocedure 552a Sv staat open, geen spoed. Verbod vervreemding (subsidiaire vordering) afgewezen. Art 117 Sv....
 2. opheffing conservatoir beslag afgifte originele volmacht en verbod gebruik van de volmacht
 3. Om onbetaald gelaten canon te innen, is verweerder tot dwanginvordering overgegaan en executoriale beslag gelegd. Volgens het Gerecht is niet gebleken dat het beslag vexatoir is zodat ook uit dien...
 4. Wrakingsverzoek afgewezen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. Op 24 juni 2019 heeft de rechter een eindbeslissing gegeven ten aanzien van het verzoek tot het verlenen van verlof voor het leggen...
 5. Klager is ontvankelijk in zijn beklag, nu de goederen niet in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, en zonder de machtiging als bedoeld in artikel 117, eerste lid, Sv, zijn vernietigd,...
 6. Art. 3 en art. 11 Opiumwet; art. 9a Wetboek van Strafrecht; Achterdeurbeleid coffeeshops; grote handelsvoorraad van meer dan 500 gram cannabis op de woonboot van de verdachte, eigenaar van een...
 7. Arbeidsrecht WWZ. Incidenten tot opheffing beslag en verschaffing toegang tot of kopie van e-mailbox in ontslag-op-staande-voet-zaak. Voor wat betreft opheffing beslag onvoldoende samenhang met...
 8. Kortgeding. Opheffing beslag. Geen koopovereenkomst tot stand gekomen. Geen wilsovereenstemming.
 9. Kort geding. Opheffing executoriaal beslag op woning. Bevoegdheid tenuitvoerlegging exequatur niet verjaard. Stuiting door executoriaal derdenbeslag. Nieuwe verjaringstermijn van artikel 3:319 lid 2...
 10. Kort geding, twee zaken, schorsen ontslagbesluit (functie), opheffing beslag
 11. Beklag tegen beslag ex artikel 94a Sv op een personenauto. Het aanwenden van de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag is in dit geval niet proportioneel en dus in strijd met algemene...
 12. Vordering tot opheffing van het door de werkgever onder zichzelf gelegde beslag op de transitievergoeding toegewezen. De voorzieningenrechter acht aannemelijk gemaakt dat de vordering van de...
 13. Vordering tot opheffing van het beslag toegewezen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat summierlijk van de ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht is gebleken.
 14. De vordering tot opheffing beslag wordt afgewezen. Eiseres heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk is of dat het voortduren van het...
 15. "Beslaglegging woning. Derdenbescherming ex artikel 1:116 BW. Huwelijksgoederenregister op het moment van beslaglegging is doorslaggevend. Alsdan ontstane derdenbescherming strekt zich uit tot...
 16. kort geding. wedertewerkstelling afgewezen. Verstoorde verhoudingen. Met het leggen van conservatoir beslag ten laste van zijn werkgever is de CMO (chief marketing officer) te ver gegaan. Op...
 17. Intrekken en terugvorderen bijstand. Vermogensonderzoek. Themacontrole. Selectie bijstandsgerechtigden. Niet discriminatoir. Beschikkingsmacht bij beslag op woning.
 18. Verlenging TBS met dwangverpleging met 2 jaren: behandeling door weigerachtige houding betrokkene niet van de grond gekomen; pathologie onbewerkt gebleven; behandeling zal naar verwachting nog...
 19. Kort geding; vordering opheffing conservatoir beslag afgewezen. Vzr oordeelt dat bepaald niet valt uit te sluiten dat gedaagde een vordering heeft op eiseres ogv benadeling van...
 20. Opheffing beslag