Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Volgens art. 440 lid 1 Rv wordt een beslag op roerende zaken gelegd door middel van een beslagexploot dat aan de beslagene wordt betekend. De deurwaarder moet de roerende zaken zelf zien. Het beslag op roerende zaken is dus geen bureaubeslag.

Gegevens beslagexploot (art. 440 lid 1 Rv)

Het beslagexploot moet volgens art. 440 lid 1 Rv, naast de gewone formaliteiten, de volgende gegevens bevatten:

  1. De voornaam, naam en woonplaats van de executant en de naam en woonplaats van de geëxecuteerde (art. 440 lid 1 Rv, letter a);
  2. De executoriale titel uit hoofde waarvan het beslag wordt gelegd (art. 440 lid 1 Rv, letter b).
  3. Als het beslag niet wordt gelegd door een deurwaarder waarbij woonplaats is gekozen bij de betekening van eexecutoriale titel of het bevel tot betaling, een woonplaatskeuze voor het kantoor van de beslag leggende deurwaarder (art. 440 lid 1 Rv, letter c).

Als één van de gegevens ontbreekt, is het beslag nietig (art. 440 lid 1 Rv).

Proces-verbaal van bijzondere aanduiding (art. 443 lid 1 Rv)

Uit art. 443 lid 1 Rv volgt dat de deurwaarder de zaken globaal in het exploot mag omschrijven. Volgens hetzelfde artikellid zal de deurwaarder dadelijk, of uiterlijk op de volgende dag overgaan tot de meer bijzondere aanduiding van de zaken die hij in beslag neemt, en zal deze op het door hem daarvan onverwijld op te maken 'proces-verbaal van bijzondere aanduiding' nauwkeurig beschrijven.

Wel getuigen, geen beslaglegger bij beslag (art. 440 lid 2 Rv en 443 lid 2 Rv)

Bij het leggen van een beslag op een roerende zaak kan de deurwaarder zich laten bijstaan door één of twee getuigen. De deurwaarder vermeldt in dat geval de naam en woonplaats van de getuigen in het in art. 440 lid 1 Rv bedoelde proces-verbaal van beslag. De getuigen ondertekenen het proces-verbaal ook (art. 440 lid 2 Rv). De beslaglegger mag bij de inbeslagneming niet aanwezig zijn, tenzij de deurwaarder de aanwezigheid voor het aanwijzen van de in beslag te nemen zaken noodzakelijk vindt (art. 443 lid 2 Rv).

Conservatoir beslag (art. 702 lid 1 Rv)

Op grond van art. 702 lid 1 Rv wordt een conservatoir beslag op dezelfde wijze als een executoriaal verhaalsbeslag gelegd.