Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1. Overeenkomst

1.1
De overeenkomst betreft het persoonlijke recht tot toegang van de abonnee tot de door Legaldata BV geëxploiteerde website 'beslagrecht.nl' ('de website') en de betaling daarvoor.

1.2
Het is de abonnee niet toegestaan om aan derden diens accountgegevens te verschaffen en/of op andere wijze toegang tot het niet vrij toegankelijke deel van de website te verlenen.

2. Prijzen

2.1 
Alle door Legaldata gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld. De prijzen gelden voor het kalenderjaar waarin deze aan de abonnee worden gefactureerd.

2.2 
Legaldata behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden - behoudens andersluidende afspraak - vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd. 

2.3
Indien de overeenkomst met abonnee ingaat in de loop van een kalenderjaar worden - behoudens andersluidende afspraak - de tarieven en prijzen naar rato van het nog niet verstreken gedeelte van het kalenderjaar vastgesteld.

3. Facturering en betaling

3.1
Betaling door de abonnee dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Legaldata aangewezen bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. 

3.2
Legaldata is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens de abonnee op te schorten, zolang de abonnee zijn (betalings)verplichtingen jegens haar niet nakomt, onverminderd het recht van Legaldata om de overeenkomst te ontbinden.

3.3
Het abonnement wordt ieder jaar voor de periode van één jaar verlengd, tenzij de abonnee de overeenkomst uiterlijk één maand voor de beëindigingsdatum opzegt. 

3.4
Bij opzegging van een abonnement door abonnee zal geen restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden worden verleend. Een dergelijke opzegging zal echter (pas) geëffectueerd worden op 1 januari van het kalenderjaar volgend op de opzegging.

4. Intellectueel eigendom

4.1 
Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot de website komen uitsluitend aan Legaldata toe.

5. Overmacht

5.1
Legaldata is jegens de abonnee niet gehouden tot het restitueren van enig bedrag en/of tot het vergoeden van schade in geval van overmacht. 

5.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Legaldata volgens de wet niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen het gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen of tijdelijke onbereikbaarheid van de website.

5.3
Mocht de oorzaak die tot de overmacht heeft geleid langer dan veertien dagen duren, dan is de abonnee gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Legaldata gehouden is tot het restitueren van enig bedrag en/of tot het vergoeden van schade.

6. Beperking aansprakelijkheid

6.1
Legaldata staat niet in voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden van informatie op de website. Een fout of onvolledigheid geeft de abonnee geen recht tot opschorting of (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst. 

6.2
Legaldata is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade tenzij deze is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld.

6.3
De bij aansprakelijkheid van Legaldata te betalen schadevergoeding is te allen tijde beperkt tot het door de abonnee betaalde factuurbedrag in het jaar waarin de schade is ontstaan.

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1
Het Nederlandse recht is op de overeenkomst van toepassing. 

7.2
Geschillen in verband met de overeenkomst worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.