Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Kort geding - executiegeschil. Vordering tot opheffen executoriaal beslag (gedeeltelijk) toegewezen. Beslag was zonder reden of belang dubbel gelegd en daarmee vexatoir.
 2. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op drie voertuigen onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Summier karakter onderzoek in raadkamer. Is het hoogst onwaarschijnlijk dat strafrechter,...
 3. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder klaagster t.z.v. verdenking hennepteelt en diefstal elektriciteit. Was de (tweede) inbeslagneming van de auto onrechtmatig? HR: Op redenen...
 4. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op 2 mobiele telefoons onder klager t.z.v. verdenking van bezit kinderporno en dierenporno, waarna strafrechter klager heeft veroordeeld zonder beslissing te nemen over...
 5. Conclusie AG, beklag tegen beslag op twee telefoons. De AG merkt ambtshalve op dat het klaagschrift is ingediend meer dan drie maanden nadat de vervolgde zaak tot een einde is gekomen en dat de...
 6. Executiegeschil. Eiser vordert onder meer opheffing danwel schorsing van het door gedaagde gelegde beslag en van de door gedaagde genomen executiemaatregelen. Doordat gedaagde niet in persoon of bij...
 7. Opheffing beslag tegen zekerheid toegewezen.
 8. Opheffing beslag toegewezen tegen zekerheid.
 9. Conservatoir beslag op woonhuis, door vennootschap gelegd onder de oprichter en voormalig bestuurder, terecht door voorzieningenrechter opgeheven.
 10. Conclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv over beslag ex art. 94 Sv. Falende klachten over ontbreken openbare behandeling i.v.m. Covid-19; vormverzuim hoeft niet tot cassatie te leiden omdat klager heeft...
 11. Conclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv. Verzoek om teruggave van het onder een derde inbeslaggenomen geldbedrag van € 15.135,00. Terechte klacht tegen ongegrondverklaring beklag nu de rechtbank...
 12. Conclusie AG. Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Roemeense autoriteiten. Drie middelen. 2. Afwijzing aanhoudingsverzoek, 1. Beperkte kennisneming EOB en 3. Verstrekking...
 13. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de Svb gehouden is bij vaststelling van de inhouding op het pensioen in het kader van het derdenbeslag uit te gaan van de geldigheid van het beslag en van...
 14. Conclusie AG. De veroordeling voor zedendelicten in de periode tussen 2000 en 2012 met minderjarige en jongvolwassen jongens kan in stand blijven. Het eerste middel klaagt terecht over de partiele...
 15. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op partijen teakhout uit Myanmar t.z.v. verdenking van illegale invoer van teakhout in strijd met art. 4 Europese Houtverordening, witwassen en deelname aan criminele...
 16. Ovk aanneming van werk, twee vragen: (1) is afgesproken (achteraf) het aantal m2 in te meten en op basis daarvan te verrekenen? (2) gaan de offertes uit van netto of bruto m2? Wettelijke rente...
 17. Vrijspraak primair verkrachting, wegens onduidelijkheid omtrent het binnendringen. Veroordeling subsidiair aanranding van de eerbaarheid. Verklaring aangeefster betrouwbaar en voldoende steunbewijs....
 18. EAB Finland, vervolging, OL toegestaan, beslag
 19. Vervolgings-EAB uit België. Terugkeergarantie. Belgische detentieomstandigheden. Afgifte in beslag genomen goederen. Overlevering toegestaan.
 20. Wraking omdat uit de motivering van een tussenbeslissing blijkt van de objectief gerechtvaardigde vrees van vooringenomenheid, nu de rechtbank het verzoek om onderzoek naar inbeslagneming...