Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. uitwerking kopstaartvonnis. opheffing beslag toegewezen. vordering, gegrond op pauliana (3:45 BW) en onrechtmatige daad, grotendeels summierlijk ondeugdelijk. Beslag overigens niet proportioneel.
 2. Conclusie AG. Beklag tegen beslag n.a.v. rechtshulpverzoeken. Art. 552a jo 5.1.11 Sv. Door de VS zijn in het kader van strafrechtelijk onderzoek tegen klager rechtshulpverzoeken tot inbeslagneming...
 3. Bij besluit van 4 september 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Assen op schrift gesteld dat het [hond] met toepassing van spoedeisende bestuursdwang in beslag heeft genomen....
 4. Kort geding. Opheffen beslag.
 5. Beklag, beslag onder (kandidaat)notaris ex art. 98 Sv op geheimhouderstukken i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek naar verdenking t.a.v. klagers (niet naleving meldingsplicht ongebruikelijke...
 6. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op aan 7 klagers (5 rechtspersonen en 2 natuurlijke personen) toebehorende vermogensbestanddelen, waaronder uitstaande leningen, daaruit voortvloeiende...
 7. Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van cocaïne. Methode van extrapolatie. Hof heeft verzuimd in strafzaak verbeurdverklaard geldbedrag van € 1.855 in mindering te brengen op opgelegde...
 8. Kort geding, teruggave bankgarantie, staken executie en opheffen beslag Eiseres heeft een bankgarantie afgegeven ten behoeve van beweerdelijke loonvorderingen van gedaagden. In dit kader zijn al...
 9. Verzoek tot opheffing van conservatoir beslag wegens verzuim van vormvoorschriften, vrees voor verduistering en ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht.
 10. Vrijspraak diefstal auto. Inbeslagname knipt relatie van toebehoren, ook i.d.z.v. art. 310 Sr, aan eigenaar niet door. Handeling verdachte zou kunnen worden aangemerkt als onttrekking goed aan...
 11. De verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden voor het medeplegen van het vervoeren van cocaïne en voor witwassen. De verdachte heeft als “uithaler” samen met een ander een...
 12. Zeerecht. IPR. Procesrecht. Verdrag conservatoir beslag op zeeschepen 10 mei 1952; bevoegdheid Nederlandse rechter tot kennisneming van incidentele vordering op voet art. 223 Rv tot medewerking aan...
 13. Verklaring voor recht: doorhalen executorieel beslag afgewezen
 14. Familierecht. Beslagrecht. Executoriaal eigenbeslag door de man op aan de vrouw te betalen kinderalimentatie; door de vrouw verbeurde dwangsommen. Vordering in kort geding tot opheffing beslag en...
 15. Verzoek tot het leggen van conservatoir maritaal beslag onder derden toegewezen. Artikel 768 jo 700 Rv
 16. Voorlopige voorziening. Definitieve inbeslagname hond. Artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet. Het besluit tot definitief in beslag nemen heeft tot gevolg dat verzoekers definitief de...
 17. Ontvankelijk incidenteel hoger beroep tegen tussenvonnis. Uitleg van een eerder tussen partijen in hetzelfde geschil gewezen arrest. Geen gehoudenheid om de door eiser verlangde strook grond...
 18. Beklag ex art. 552a Sv tegen beslag op geldbedrag. OM is voornemens het bedrag over te maken aan de Belastingdienst na vordering ex art. 19 Invorderingswet 1990. OM is verplicht aan die vordering...
 19. Medeplegen opzettelijk handelen in cocaïne gedurende ruim drie maanden. Voorhanden hebben van cocaïne. Deelneming aan een criminele organisatie. Gevangenisstraf 18 maanden met aftrek...
 20. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gegevensdragers onder kla(a)g(st)er(s) i.v.m. onderzoek naar OMG Caloh Wagoh, art. 552a Sv. Het oordeel van de Rb dat het belang van de kla(a)g(st)er(s)...