Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Kortgeding. Opheffing beslag. Geen koopovereenkomst tot stand gekomen. Geen wilsovereenstemming.
 2. Kort geding. Opheffing executoriaal beslag op woning. Bevoegdheid tenuitvoerlegging exequatur niet verjaard. Stuiting door executoriaal derdenbeslag. Nieuwe verjaringstermijn van artikel 3:319 lid 2...
 3. Kort geding, twee zaken, schorsen ontslagbesluit (functie), opheffing beslag
 4. Beklag tegen beslag ex artikel 94a Sv op een personenauto. Het aanwenden van de bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag is in dit geval niet proportioneel en dus in strijd met algemene...
 5. Vordering tot opheffing van het door de werkgever onder zichzelf gelegde beslag op de transitievergoeding toegewezen. De voorzieningenrechter acht aannemelijk gemaakt dat de vordering van de...
 6. Vordering tot opheffing van het beslag toegewezen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat summierlijk van de ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht is gebleken.
 7. De vordering tot opheffing beslag wordt afgewezen. Eiseres heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk is of dat het voortduren van het...
 8. "Beslaglegging woning. Derdenbescherming ex artikel 1:116 BW. Huwelijksgoederenregister op het moment van beslaglegging is doorslaggevend. Alsdan ontstane derdenbescherming strekt zich uit tot...
 9. kort geding. wedertewerkstelling afgewezen. Verstoorde verhoudingen. Met het leggen van conservatoir beslag ten laste van zijn werkgever is de CMO (chief marketing officer) te ver gegaan. Op...
 10. Intrekken en terugvorderen bijstand. Vermogensonderzoek. Themacontrole. Selectie bijstandsgerechtigden. Niet discriminatoir. Beschikkingsmacht bij beslag op woning.
 11. Verlenging TBS met dwangverpleging met 2 jaren: behandeling door weigerachtige houding betrokkene niet van de grond gekomen; pathologie onbewerkt gebleven; behandeling zal naar verwachting nog...
 12. Kort geding; vordering opheffing conservatoir beslag afgewezen. Vzr oordeelt dat bepaald niet valt uit te sluiten dat gedaagde een vordering heeft op eiseres ogv benadeling van...
 13. Opheffing beslag
 14. executoriaal beslag opgeheven, rentevordering verstekvonnis verjaard, zorgplicht bank
 15. Rangregeling. Strafvorderlijk conservatoir beslag voor een ontnemingsmaatregel. Hypotheek met het uitsluitende doel om verhaal van schuldeisers te frustreren. Strijd met de goede zeden. Stelling van...
 16. Verklaringsprocedure. Stelplicht en bewijslast. De derde-beslagene heeft zijn verklaring onvoldoende gestaafd met gegevens en bescheiden en voldoet daarom niet aan artikel 476a lid 2 en 476b lid 2...
 17. Vordering in k.g. tot opheffing beslag door Vzr toegewezen. Hof wijst vordering alsnog af. Niet summierlijk gebleken van ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht. Hof herbegroot de vordering...
 18. nvesteerder in voetbalclub verzoekt om verlof voor conservatoir beslag ten laste van voetbalclub. Beide partijen zijn opgeroepen voor een mondelinge behandeling. Vordering summierlijk niet...
 19. Afwijzing opheffing conservatoir beslag op appartement bekrachtigd. Vordering tot zekerheid waarvoor beslag is gelegd is in hoger beroep (grotendeels) toegewezen. Mede gelet op aanzienlijke...
 20. Vrijspraak van diefstal, veroordeling voor opzetheling en poging tot diefstal. Teruggave in beslag genomen geld. Oplegging van GS voor de duur van 4 maanden.