Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Het hof vernietigt de beslissing van de rechtbank om de maatregel van terbeschikkingstelling met twee jaar te verlengen. Het hof heeft als uitgangspunt dat als het aannemelijk is dat een behandeling...
 2. Executoriaal beslag op woning van echtgenote schuldenaar. Misbruik van recht. Het huwelijksgoederenregime van de echtgenoten wordt beheerst door het Haags huwelijksgevolgenverdrag 1905. Duits...
 3. A-G IJzerman heeft conclusie genomen over de vraag of een vennootschap met veel verhuurd onroerend goed een materiële onderneming drijft, als is vereist voor toepassing van de geruisloze terugkeer...
 4. Wanprestatie door makelaar? Hoger bod van tweede geïnteresseerde partij niet met opdrachtgever gecommuniceerd. Bewijsopdracht dat hoger bod is gedaan. Tweede wanprestatie van makelaar door tegen de...
 5. opheffing beslag; schorsing dan wel beperken executie beschikking
 6. Executiegeschil. Eiseres wil dat de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van het vonnis van 30 december 2020 (rechtbank Gelderland) per direct schorst en verbiedt dan wel het beslag...
 7. Veroordeling wegens gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf voor de duur van 90 dagen waarvan 72 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en een taakstraf voor de duur van 160 uren....
 8. Hoofdzaak. Geen sprake van overgang van onderneming ex artikel 7:662 BW zodat de arbeidsovereenkomst van werknemer niet van rechtswege is overgegaan. Gedaagde sub 1 is als werkgever gehouden tot...
 9. Intrekking en terugvordering. Vermogen in het buitenland. Matiging boete op grond van draagkracht. Intrekking en terugvordering van AIO-aanvulling op de grond dat appellante de op haar rustende...
 10. Terugbetaling van bedrag dat is geïncasseerd middels executoriaal beslag. Na vonnis hebben partijen een nadere regeling getroffen. Niet eiser maar gedaagde is tekortgeschoten in de nakoming daarvan,...
 11. Actio Pauliana. Art. 3:45 BW. Art. 3:46 lid 1 onder 3 sub a BW. Eiser heeft niet, althans onvoldoende concreet, gesteld waar de onverplichte, voor vernietiging in aanmerking komende rechtshandeling...
 12. Verkoop in beslag genomen aandelen. Ten aanzien van de waardering van de aandelen wordt de objectieve waardebepaling van een onafhankelijk deskundige gevolgd mede vanwege de zeer passieve en...
 13. Kort geding. Niet voldaan aan vereisten voor toewijzing geldvordering in kort geding. Vordering opheffen beslag afgewezen.
 14. Kort geding. Vordering tot opheffing van het beslag toegewezen. De bodemrechter heeft eerder uitspraak gedaan (Vgl. HR 30 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV1559). De voorzieningenrechter dient niet te...
 15. Eiser vordert opheffing van het door gedaagde gelegde beslag op de woning alsmede een verbod voor gedaagde om nadere beslagen te leggen op straffe van verbeurte van een dwangsom. De...
 16. Art. 98 Sv. In beslag genomen factuur van een plastisch chirurgische ingreep moet worden aangemerkt als geheimhoudersstuk. De uitzondering van art. 98 lid 5 Sv wordt niet van toepassing geoordeeld....
 17. Afwijzing verzoek verlof conservatoir beslag te mogen leggen. Diverse al lopende procedures. Verzoekster heeft in eerdere instantie zelf dat New Wave een “grote speler” en zelfs een beursgenoteerd...
 18. vrijspraak van witwassen en teruggave aan de verdachte van de in beslag genomen nog niet teruggegeven geldbedragen.
 19. Beslagrecht, procesrecht. Vervolg op HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1009. Derdenbeslag onder v.o.f. Vallen na beslaglegging gedane privé-opnames van vennoot onder het beslag? Uitleg...
 20. Beslagrecht, procesrecht. Vervolg op HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1009. Derdenbeslag onder v.o.f. Vallen na beslaglegging gedane privé-opnames van vennoot onder het beslag? Uitleg...