Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Conclusie AG. OM-cassatie. Beklag tegen beslag op twee auto’s ex art. 552a Sv. Het eerste middel bevat de klacht dat de rechtbank in strijd met art. 552a lid 5 Sv heeft verzuimd belanghebbenden op...
 2. Conclusie AG. Beklag beslagene ex art. 552a Sv vanwege art. 94 Sv beslag op een auto. De rechtbank heeft het klaagschrift van de klager ongegrond verklaard omdat een derde meer dan klager in staat...
 3. Conclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv vanwege beslag ex art. 94 Sv op een hond. De rechtbank heeft het klaagschrift van de beslagene ongegrond verklaard en de teruggave van de hond gelast aan een...
 4. Conclusie AG. Beklag beslagene ex. Art 552a Sv, beslag ex art. 94 Sv op een auto. Rechtbank heeft het klaagschrift ongegrond verklaard omdat zich niet het geval voordoet dat buiten redelijke twijfel...
 5. (Oud-)advocaat. Wederrechtelijke toeëigening van geld dat op de derdengeldenrekening stond. Gegevens derdengeldenrekening in beslag genomen zonder inschakeling rechter-commissaris....
 6. Op grond van de artikelen 476a en 476b Rv (in samenhang bezien met artikel 720 Rv) is de derde-beslagene in de conservatoire fase van een beslag verplicht aan de beslaglegger om een juiste en...
 7. Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon onttrekken aan beslag door als directeur van B.V. grond waarop beslag rust af te graven en te doen vervoeren, art. 198.1 Sr. 1. Beroep op...
 8. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op woning onder klager t.z.v. verdenking van medeplegen opzettelijk gebruik maken vals geschrift en deelneming criminele organisatie, waarna ex art. 118a Sv zekerheid...
 9. Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon onttrekken aan beslag door als bestuurder van B.V. machinepark en inventaris te verkopen aan derde, art. 198.1 Sr. 1. Is (bodem-)beslag op machinepark...
 10. Toewijzing van de vordering(en) in conventie tot het eindigen van de uitoefening van een (eventueel) retentierecht van gedaagde en tot ontruiming. Er kan niet met de vereiste mate van...
 11. opheffing beslag in kort geding; belangenafweging
 12. Feit 1 Seksueel binnendringen lichaam minderjarige, art 245 Sr, en Feit 2 Bezit kinderporno, art 240b Sr, W+O bewezen. Straf: 40 maanden GS, wv 14 mndn VW met proeftijd van 5 jaar. Vordering...
 13. Ten laste gelegd is het aanwezig hebben van vijf pillen XTC op Lowlands. Verwerping van het niet-ontvankelijkheidsverweer, inhoudende dat de vervolging in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel...
 14. Kort geding betreffende strafvorderlijk beslag. Eisers zijn ontvankelijk. Zij hebben voldoende onderbouwd dat de zaak zodanig spoedeisend is dat de uitkomst van de klaagschriftprocedure ex artikel...
 15. Vordering tot opheffing gelegde beslagen. Aan de hand van artikel 4 van de Rome II Verordening stelt de Voorzieningenrechter vast dat Turks recht van toepassing is. Gestelde groepsaansprakelijkheid...
 16. Beslag- en executierecht. Samenloop strafrechtelijke en civiele conservatoire beslagen. OM en Minister van Justitie als procespartij. Exhibitie-incident.
 17. Civiel. Het op perceel gelegde beslag wordt opgeheven, onder de voorwaarde dat het bedrag van Afl. 9.000,-- onder de notaris blijft rusten.
 18. CAG. Beklag/beslag. OM-cassatie. Vraag of buiten redelijke twijfel staat dat de derde die een klaagschrift heeft ingediend (nog) eigenaar is van het door hem voor verduisterde laptops betaalde...
 19. Beslag op olietanker ‘Icaro’ opgeheven. De vraag of plaats is voor vereenzelviging van rechtspersonen wordt niet beheerst door Venezolaans recht.
 20. “Klaagschrift ex 552a Sv met betrekking tot beslag op roerende en onroerende zaken in binnen- en buitenland. De rechtbank acht zich bevoegd te oordelen over het in Nederland en over het in het...