Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Oplegging van gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden voor medeplichtigheid aan een gewapende overval. Daarnaast vrijspraak van harddrugsbezit, omdat niet kan worden vastgesteld...
 2. Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Heeft gerechtsdeurwaarder onnodig beslag gelegd op onroerende zaak nadat er al beslag lag onder UWV en fiscus? Tegenover (potentiële) voordeel opdrachtgeefster...
 3. Art. 552a en 552f Sv. Auto met verborgen ruimte. Vordering tot onttrekking aan het verkeer afgewezen, omdat niet is voldaan aan de in wet gestelde vereisten. Voor onttrekking aan het verkeer op...
 4. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een groot aantal strafbare feiten, waaronder valsheid in geschrifte, oplichting, poging tot oplichting, schuldheling, diefstallen, onttrekking aan beslag,...
 5. Vordering tot opheffing conservatoir beslag nadat de rechtbank in de bodemzaak de vordering heeft afgewezen en de beslaglegger tegen dat vonnis hoger beroep heeft ingesteld. Belangenafweging....
 6. Mishandeling van (ex-)partner, meermalen gepleegd; Mishandeling van (ex-)partner; Verkrachting van (ex-)partner, meermalen gepleegd; Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en zware...
 7. opheffing beslag
 8. Kort geding. Geschil over franchiseovereenkomst. Vordering tot afgifte bescheiden in conventie afgewezen. Gebrek aan spoedeisend belang. Onvoldoende aannemelijk dat bescheiden niet al zijn...
 9. Overmaking gelden derdenrekening na gelegd beslag. Geen strijd met wettelijke regels beslagrecht of onrechtmatige handelen stichting derdengelden.
 10. Veroordeling van de verdachte ter zake van hetgeen hem is tenlastegelegd tot een taakstraf van 80 uren, subsidiair 40 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest. Beslissing op beslag. Afwijzing...
 11. Oud beslag dat nooit is doorgehaald. Beslag vervallen omdat de vordering niet tijdig is ingesteld. Vonnis waarop gedaagde zich beroept betreft ander beslag. Verklaring van waardeloosheid.
 12. Beroep op artikel 359a Sv. Verdachte wordt veroordeeld ter zake van de eendaadse samenloop van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie tot een gevangenisstraf...
 13. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 en/of 94a Sv op onroerend goed en huuropbrengsten onder klager en zijn ex-partner t.z.v. verdenking van overtreding van Opiumwet en witwassen van geldbedragen....
 14. OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 en/of 94a Sv op onroerend goed en huuropbrengsten onder klaagster en haar ex-partner t.z.v. verdenking van overtreding van Opiumwet en witwassen van...
 15. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto met gestolen onderdelen onder klager t.z.v. verdenking van diefstal dan wel heling. Is het niet hoogst onwaarschijnlijk dat later oordelende rechter de auto van...
 16. Beklag, beslag op auto met gestolen onderdelen onder belanghebbende t.z.v. verdenking van diefstal dan wel heling. Afzonderlijke rechterlijke beschikking tot onttrekking aan het verkeer van auto,...
 17. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op bankrekening van klager, waarop vermogen wordt opgebouwd t.b.v. zijn kleinkinderen, t.z.v. verdenking van verduistering en witwassen gericht tegen zoon van klager...
 18. Klaagschrift beslag ex artikel 552a Sv. Klager klaagt over het klassieke (94 Sv) en conservatoire (94a Sv) beslag op - de onverdeelde aandelen in - twintig onroerende goederen. Klaagschrift...
 19. “Klaagschrift beslag ex artikel 552a Sv. Klaagster klaagt over het klassieke (94 Sv) en conservatoire (94a Sv) beslag op de onverdeelde aandelen in acht onroerende goederen. Klaagschrift ongegrond....
 20. Beklag tegen beslag ex artikel 552a. Op KVI staat klaagster als beslagene vermeld, maar klaagster kan naar het oordeel van de rechter niet als beslagene worden aangemerkt omdat uit het dossier...