Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op autosleutel en geldbedrag onder klager t.z.v. verdenking van hennepteelt. 1. Beschikking in het openbaar uitgesproken? 2. Vordert belang van strafvordering voortduren...
 2. Vordering tot opheffing executoriaal beslag gelegd op basis van notariële akte en staking executie. Executie wordt gestaakt totdat in bodemprocedure in eerste instantie is beslist over de...
 3. Kort geding. Vordering strekkende tot opheffing conservatoir beslag in conventie afgewezen. Vordering niet summierlijk ondeugdelijk, beslag is niet onnodig en belangenafweging valt niet uit in...
 4. Verlenging van de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege met een jaar. Afwijking van uitgangspunt dat de tbs verlengd dient te worden met een termijn van twee jaren wanneer...
 5. Diefstal in vereniging uit lokauto dmv braak gevolgd door overtreding van artikel 5 en artikel 7, eerste lid, van de WVW1994. Bespreking verweren o.a. betreffende betrouwbaarheid herkenningen....
 6. Gevorderde opheffing beslag op woning erflater afgewezen. Uit testament valt af te leiden dat gewenst is dat echtgenote ongestoord moet kunnen doorleven. Aannemelijk is dat de niet-opeisbare legaten...
 7. conventie: overleggen Whatsapp berichten. reconventie: opheffen beslag
 8. Opzettelijk handelen in strijd met art. 2 onder C, 3 onder B en 3 onder C van de Opiumwet. Gevangenisstraf 95 dagen met aftrek van voorarrest. Verbeurd verklaring in beslag genomen € 90,-.
 9. Bevestiging, behalve ten aanzien van de beslissingen ten aanzien van het beslag, een tweetal vorderingen benadeelde partijen en de vordering ten uitvoerlegging en met dien verstande dat het hof een...
 10. Conclusie AG. Art. 198.1 Sr. Onttrekking aan beslag. Bewezenverklaring opzet ontoereikend gemotiveerd. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing.
 11. Conclusie AG. Beklag, beslag. Inbeslagname auto met verborgen ruimte. Rechtbank heeft beklag ongegrond verklaard, maar heeft niet vastgesteld dat auto in verband staat tot begaan strafbaar feit....
 12. Conclusie AG. Beklag, beslag. Rb stelt vast dat op het geldbedrag zowel klassiek als conservatoir beslag rust en oordeelt dat nu op het moment van behandeling van het klaagschrift al conservatoir...
 13. Intrekking en terugvordering van bijstand. Vermogen in het buitenland. Appellant heeft niet met objectieve en verifieerbare gegevens aannemelijk gemaakt dat hij in de te beoordelen periode niet over...
 14. Intrekking en terugvordering van bijstand. Vermogen in de vorm van waardevolle zaken en contanten. Schattenderwijs vaststellen waarde. De in beslag genomen zaken zijn naar hun aard en waarde niet...
 15. Conclusie AG. Beklag, beslag. Falend middel over oordeel dat klager afstand heeft gedaan van geldbedrag. Conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep met toepassing van art. 81.1 RO.
 16. Conclusie AG. Beklag, beslag. Slagende klacht met onvoldoende belang bij cassatie over oordeel dat in beklagprocedure niet kan worden geoordeeld over onverbindendheid art. 2.2 APV Amsterdam....
 17. Conclusie AG. Beklag, beslag. Slagende klacht met onvoldoende belang bij cassatie over oordeel dat in beklagprocedure niet kan worden geoordeeld over onverbindendheid art. 2.2 APV Amsterdam....
 18. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op o.m. personenauto onder klager t.z.v. verdenking drugshandel. 1. HR gaat n.a.v. CAG nader in op beoordelingskader beklag ex art. 552a Sv over inbeslagneming....
 19. Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv op twee personenauto’s onder zoon van klager t.z.v. verdenking witwassen, waarbij klager in hernieuwd beklag opnieuw stelt eigenaar auto’s te zijn. 1. HR gaat...
 20. Kort geding. Deelgenoot niet ontvankelijk in vordering tot opheffing conservatoir beslag omdat hij niet voor zichzelf een rechterlijke uitspraak kan verlangen ten aanzien van een vordering die aan...