Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. studiefinanciering, kwijtschelding studieschuld. Ophoging Wajong-uitkering wegens noodzaak extra zorg. Ophoging niet vatbaar voor beslag.
 2. Opheffing beslag; gedurende procedure is vordering door eiser gecedeerd en is zij als lasthebber op eigen naam gaan optreden. Geen verrekeningsmogelijkheid voor eiser, na afwijzing vordering eiser...
 3. Verjaring. De executie van een vonnis uit 1991 moet worden gestaakt en de beslagen worden opgeheven. Ook bij een van waarde verklaard beslag is stuiting van de verjaring nodig.
 4. Vordering tot opheffing beslag. Verwijzing van de kantonrechter in kort geding naar de voorzieningenrechter van de handelskamer van de rechtbank
 5. Verlenging tbs voor de duur van 2 jaar. De rechtbank heeft als uitgangspunt dat, wanneer aannemelijk is geworden dat de behandeling van de terbeschikkinggestelde meer tijd in beslag zal nemen dan...
 6. Bevoegdheidsincident. Rechtsmacht Nederlandse rechter ten aanzien van vordering op grond van artikel 431 lid 2 Rv indien geen andere grond voor rechtsmacht bestaat. Geen belang bij vordering vanwege...
 7. klaagschrift ex artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering, meerdere goederen, deels N-O nu er geen beslag rust en deels ongegrond
 8. Vervolg op Hoge Raad 17 maart 2020 (ECLI:NL:HR:2020:403). Douanebeslag ex art. 1:37 Algemene Douanewet op auto van klaagster met verborgen compartiment, kennelijk ingericht of toegerust om goederen...
 9. Wrakingverzoek van de wrakingskamer wordt buiten behandeling gelaten, aangezien er evident sprake is van misbruik van recht. Aan het vereiste dat een verzoeker in de gelegenheid moet worden gesteld...
 10. Kort geding; eiseres vordert betaling geldsom van beslagdebiteur in verband met de door haar gestelde reikwijdte van het ten laste van haar gelegd conservatoir derdenbeslag. De voorzieningenrechter...
 11. intellectueel eigendom, opheffing conservatoir beslag; na contractueel geschil m.b.t. zonnepanelen dreigde eiser de zonnepanelen door te verkopen aan een derde, waarna gedaagde met een beroep op...
 12. Benoeming deskundige voor de beoordeling van in beslag genomen bewijsstukken.
 13. Beschikking ex artikel 552a Sv, klaagschrift tegen beslag harde schijf met daarop opgeslagen beveiligingsbeelden, welke beelden kunnen dienen ter onderbouwing van de positie als (financieel)...
 14. De verdachte probeerde de politie te belemmeren zijn geluidsinstallatie in beslag te nemen na klachten over geluidsoverlast. Constatering van een vormverzuim – politie toonde geen legitimatie aan de...
 15. vordering tot opheffing conservatoir beslag; onderliggende vorderingen van drie fysiotherapeuten tegen voormalige werkgever vanwege inhouding op het loon van werkgeverslasten en vakantiebijslag, en...
 16. Executiegeschil; Beslag gelegd door maatschap, maar welke maten vormen de maatschap?; Is de maatschap die beslag heeft gelegd, dezelfde als maatschap die titel heeft? Beschikken maten die beslag...
 17. Kort geding. Executiegeschil. Misbruik van recht. Executoriaal beslag op bankrekeningen gelegd binnen de sommatietermijn. Bovendien uitsluitend gelegd met het doel om beslagene bestuursrechtelijke...
 18. klaagschriften beslag
 19. Voortzetting van ECLI:NL:OGEAM:2019:18. Beslag- en executierecht. Samenloop conservatoire en strafrechtelijk conservatoire beslagen. Betaling door derde-beslagene aan schuldeiser zonder rekening...
 20. Klaagschriften beslag.