Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Volgens art. 584c lid 1 Rv legt de deurwaarder een beslag op een luchtvaartuig door middel van een proces-verbaal, en wel op de plek waar het luchtvaartuig zich bevindt.

  • het beslag op een luchtvaartuig betreft dus geen bureaubeslag.
Gegevens proces-verbaal

Het proces-verbaal van beslag op een luchtvaartuig moet volgens art. 584c lid 1 Rv, naast de gewone formaliteiten, de volgemde gegevens bevatten. 

  1. De voornaam, naam en woonplaats van de executant en de naam en woonplaats van de geëxecuteerde (art. 584c lid 1 Rv, letter a).
  2. De titel uit hoofde waarvan het beslag wordt gelegd (art. 584c lid 1 Rv, letter b).
  3. Een opgave van de vordering waarvoor het beslag wordt gelegd (art. 584c lid 1 Rv, letter c).
  4. De kentekenen van het luchtvaartuig en een korte aanduiding van de inhoud van het bewijs van inschrijving, bedoeld in artikel 29 van het Verdrag van Chicago, dan wel de vermelding dat dit hem, deurwaarder, bij navraag niet is vertoond (art. 584c lid 1 Rv, letter d).
  5. Het adres van de in artikel III, eerste lid, van het Verdrag van Genève bedoelde dienst (art. 584c lid 1 Rv, letter e).
  6. Een woonplaatskeuze ten kantore van de deurwaarder die het beslag legt en, desgewenst, in Nederland ten kantore van een advocaat (art. 584c lid 1 Rv, letter f).

Als één van de gegevens ontbreekt, is het beslag nietig (art. 584c lid 1 Rv).

Getuigen en bewaring

De deurwaarder kan zich doen bijstaan door één of twee getuigen. De deurwaarder vermeldt in dat geval de naam en woonplaats van de getuigen in het in art. 584c lid 1 Rv bedoelde proces-verbaal van beslag (vgl. art. 584c lid 2 Rv).

Volgens art. 584c lid 3 Rv neemt de deurwaarder de nodige maatregelen om vertrek van het luchtvaartuig te beletten. Zo heeft de deurwaarders het recht het luchtvaartuig of enig onderdeel daarvan in gerechtelijke bewaring te geven, waartoe hij tot verplaatsing binnen Nederland mag overgaan. Art. 445 Rv, tweede zin (bewaring van contant geld) en art. 446 lid 2 Rv (bewaring van roerende zaken) zijn van overeenkomstige toepassing.

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 729d lid 2 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op een luchtvaartuig.