Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een executoriale titel is een in de wet aangewezen stuk dat door een deurwaarder ten uitvoer kan worden gelegd. Een executoriale titel is een voorwaarde voor executie, waaronder het leggen van executoriaal beslag.

Grosse

Art .430 lid 1 Rv bepaalt dat de grosse van de volgende stukken in geheel Nederland ten uitvoer kunnen worden gelegd:

  • in Nederland gewezen vonnissen en beschikkingen van de Nederlandse rechter
  • in Nederland verleden authentieke akten
  • andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken
Andere executoriale titels

Bestuursrecht, fiscaal recht en strafrecht

In het bestuursrecht, fiscaal recht en strafrecht vormt het dwangbevel een belangrijke vorm van een executoriale titel. Het kan gaan om een dwangbevel van:

Een ander voorbeeld in het bestuursrecht van een executoriale titel is:

Een ander voorbeeld in het strafrecht van een executoriale titel is:

  • een mededeling van de griffier ex art. 554 Sv (tenuitvoerlegging benadeelde partij)

Civielrechtelijk

In het civiele recht bestaan nog de volgende vormen van een executoriale titel:

Geen executoriale titel

Uit de laatste opsomming blijkt dat geen executoriale titels zijn:

Rechtspraak

Vonnis

Schikking

  • Rb. Den Haag (vzr.) 06-06-2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7277 (Executoriale titel)
    Een in executoriale vorm uitgegeven proces-verbaal van een ter terechtzitting gesloten vaststelingsovereenkomst levert niet zonder meer een executoriale titel op voor de invordering van op grond van het in de vaststellingsovereenkomst opgenomen boetebeding opeisbaar geworden boetes die betrekking hebben op gestelde overtredingen die voor de (eerste) betekening van het proces-verbaal zouden hebben plaatsgevonden.
  • Rb. Zwolle-L. (vzr.) 10-12-2008, ECLI:NL:RBZLY:2008:BH3024 (Schikking)
    Een (onderdeel van) een schikking, uitgegeven in de vorm van een grosse, is slechts executoriaal voor zover de ene partij jegens de andere partij duidelijk omschreven verplichtingen aangaat, waarvan de omvang - indien het de betaling van een geldsom betreft - minst genomen bepaalbaar moet zijn.

Convenant

Dwangbevel