Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Cessie is de levering van een vordering op naam. Degene die de vordering op naam levert is de cedent, de verkrijger cessionaris en de schuldenaar van de vordering debitor cessus of cessus. Cessie is geregeld in art. 3:94 BW.

Openbare en stille cessie (art. 3:94, resp. lid 1 en lid 3)

Sinds 1 oktober 2004 wordt een onderscheid gemaakt tussen openbare cessie en stille cessie. In beide gevallen moet een akte worden opgemaakt door de cedent en de cessionaris. Het verschil tussen beide vorm ligt het al dan niet mededeling doen van de cessie aan de debitor cessus.

Looncessie

Een specifieke vorm van cessie is de looncessie.

Rechtspraak
  • HR 15-03-1940, NJ 1940, 848 (De Boer/Haskerveenpolder)
    De koper van een verhuurde onroerende zaak heeft de huurverhouding te aanvaarden, zoals hij haar aantreft, met inachtneming van de beschikkingen die zijn voorganger heeft getroffen. De koper is dus aan de cessie gebonden.