Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Cessie van een toekomstige vordering is mogelijk. Art. 3:97 lid 1 BW bepaalt immers dat toekomstige goederen bij voorbaat kunnen worden geleverd, met uitzondering van registergoederen.

Openbare cessie (art. 94 lid 1 BW)

Bij openbare cessie ex art. 94 lid 1 BW moet mededeling van de cessie aan de debiteur worden gedaan. Het gevolg hiervan is dat cessie van een toekomstige vordering op deze wijze alleen mogelijk is als de schuldenaar bekend is.

Stille cessie (art. 94 lid 3 BW)

Bij een stille cessie ex art. 94 lid 3 BW hoeft geen mededeling aan de debiteur te worden gedaan, maar de levering moet wel haar onmiddellijke grondslag vinden in een ten tijde van de levering reeds bestaande rechtsverhouding.

Oud recht

Voor de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek op 1 januari 1992 konden vorderingen niet onbeperkt worden geleverd:

  • HR 29-12-1933, NJ 1934, 343 (Fijn van Draat q.q./De Nederlanden)
    Bij cessie geldt als uitgangspunt dat overdracht van een vordering slechts mogelijk is wanneer de betreffende vordering ten tijde van de overdracht al bestaat. Een vordering die weliswaar na de cessie is ontstaan, maar haar onmiddellijke grondslag vindt in een rechtsverhouding, waarin hij, die de vordering overdraagt, dan reeds tot de schuldenaar staat, is een bestaande vordering.
  • HR 24-10-1980, NJ 1981, 265 (Solleveld II)
    Cessie van een toekomstige vordering is mogelijk, mits de vordering ten tijde van de cessie, ook naar haar inhoud, in voldoende mate in de akte van cessie wordt bepaald. Hieraan is voldaan als de vordering haar onmiddellijke grondslag heeft in een ten tijde van de cessie reeds bestaande rechtsverhouding.