Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Volgens art. 3:84 lid 1 BW is levering de rechtshandeling die de overdracht van een goed bewerkstelligt.

Levering van een roerende zaak (art. 3:90 lid 1 BW)

Levering van een roerende zaak die geen registergoed is en die zich in de macht van de vervreemder bevindt gebeurt volgens art. 3:90 lid 1 BW door de verkrijger het bezit van de zaak te verschaffen. Dit geldt ook ten aanzien van rechten aan toonder of order (art. 3:93 BW).

Levering van een vordering op naam (cessie) (art. 3:94 lid 1 BW)

Een vordering op naam wordt volgens art. 3:94 lid 1 BW geleverd door een daartoe bestemde akte en mededeling daarvan aan de debiteur door de vervreemder of verkrijger (cessie).

Een vordering op naam kan volgens art. 3:94 lid 3 BW ook worden geleverd door een daartoe bestemde authentieke akte of geregistreerde onderhandse akte, zonder mededeling daarvan aan de debiteur, mits deze rechten op het tijdstip van de levering reeds bestaan of rechtstreeks zullen worden verkregen uit een dan reeds bestaande rechtsverhouding (stille cessie). De levering kan niet worden tegengeworpen aan de debiteur dan na mededeling.

Levering van andere goederen (art. 3:95 BW)

In alle andere gevallen wordt een goed geleverd door een daartoe bestemde akte (art. 3:95 BW).