Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het begrip 'eis in de hoofdzaak' komt alleen voor bij conservatoir beslag. Het begrip wordt genoemd in art. 700 lid 3 Rv

Eis

Het begrip 'eis' ziet op het document waarmee de hoofdzaak wordt ingeleid.

 • HR 26-02-1999, NJ 1999, 717 (Ajax/Reule)
  Het begrip hoofdzaak betreft de eigenlijke procedure: de procedure die strekt tot het verkrijgen van een voor tenuitvoerlegging vatbare veroordeling tot voldoening van de vordering, ter verzekering waarvan een conservatoir beslag is gelegd.
Dagvaarding

In de wet staat niet wat als een eis in de hoofdzaak kan worden beschouwd. De meest voorkomende vorm is:

Andere documenten

Uit rechtspraak en literatuur volgt dat ook de volgende documenten als eis in de hoofdzaak gelden:

Geen eis in de hoofdzaak

De volgende documenten kunnen niet als eis in de hoofdzaak dienen:

 • een verzoek tot bindend advies (zij het dat dit wordt betwist)
 • een vordering tot een verklaring voor recht
 • een verzoek tot mediation
Rechtspraak
 • Rb. Den Haag (vzr.) 27-02-2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:3544
  Hoofdzaak is geen procedure tot het verkrijgen van een voor tenuitvoerlegging vatbare veroordeling tot voldoening van de vordering, ter verzekering waarvan conservatoir beslag is gelegd.
 • Rb. Zwolle-Lelyst. (vzr.) 09-12-2011, ECLI:NL:RBZLY:2011:BU7535
  Tussen partijen is reeds een hoofdzaak aanhangig die betrekking heeft op andere onroerende zaken. Verzoekster heeft in verband hiermee verzocht een termijn te geven voor vermeerdering van de eis in de hoofdzaak. De voorzieningenrechter overweegt dat een vermeerdering van eis ook kan worden aangemerkt als een eis in de hoofdzaak als bedoeld in art. 700 lid 3 Rv. De termijn waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet worden ingesteld zal worden bepaald op veertien dagen na het eerstgelegde beslag.
 • HR 21-10-2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8780
  In HR 15-09-2006, LJN AV2654, NJ 2007, 484 ligt besloten dat een voeging als benadeelde partij in een strafproces teneinde de verdachte te doen veroordelen tot vergoeding van de schade die rechtstreeks is geleden door een strafbaar feit, in beginsel leidt tot een met voldoende waarborgen omgeven procedure in de hiervoor bedoelde zin. Het hof heeft, in cassatie onbestreden, geoordeeld dat de Belgische 'plainte avec constitution de partie civile' moet worden gelijkgesteld met het zich voegen als benadeelde partij in een Nederlandse strafprocedure.
 • Rb. Arnhem (vzr.) 14-01-2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BH0208
  Een procedure waarin een verklaring voor recht wordt gevorderd, is in beginsel niet een hoofdzaak in de zin van art. 700 lid 3 Rv. Een toewijzing van de vordering leidt immers niet tot het verkrijgen van een executoriale titel waarmee die vordering direct geïnd kan worden. Dit kan anders zijn als de eiser tevens schadevergoeding nader op te maken bij staat vordert.
 • Hof Amsterdam 31-01-2008, JBPr 2008/21
  Het aanhangig maken van een bindendadviesprocedure geldt niet als het instellen van een eis in de hoofdzaak.
 • Hof Leeuwarden 24-08-2005, ECLI:NL:GHLEE:2005:AU1553
  Een vordering tot veroordeling om primair tot afwikkeling huwelijkse voorwaarden over te gaan en subsidiair tot betaling van een in dat verband nog te berekenen bedrag geldt niet als eis in hoofdzaak omdat de primaire vordering geen executoriale titel oplevert.
 • Hof Den Bosch 05-07-2005, ECLI:NL:GHSHE:2005:AT8829
  Art. 700 lid 3 Rv biedt slechts ruimte om de termijn te bepalen waarin de eis moet worden ingesteld. De voorzieningenrechter kan bijvoorbeeld niet bepalen dat de eis niet mag worden ingesteld door middel van een vordering tot tussenkomst.
 • Hof Den Bosch 02-11-2004, NJF 2005, 323
  Een vordering tot schadevergoeding geldt als eis in de hoofdzaak. Een vordering tot schadevergoeding, op te maken bij staat, kan als een eis in de hoofdzaak gelden. Dat de zaak eerst bij een onbevoegde rechter is aangebracht, die de zaak ex art. 73 Rv verwijst, maakt dit niet anders.
 • Hof Arnhem 27-04-2004, ECLI:NL:GHARN:2004:AO9315
  De vordering tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat is een eis in de hoofdzaak
 • Rb. Zwolle (vzr.) 24-09-2003, ECLI:NL:RBZWO:2003:AO6811
  Een Zwitserse verzoeningsprocedure, ‘Vermittlungsbegehren’, die weliswaar niet tot een voor tenuitvoerlegging vatbare veroordeling kan leiden, maar dwingend voorgeschreven is voordat het geschil in rechte wordt beoordeeld, kan als de hoofdzaak worden beschouwd.
 • Rb. Middelburg (vzr.) 01-10-2002, KG 2002, 308
  Een conclusie tot voeging is geen eis in de hoofdzaak. Door voeging kan immers geen zelfstandig vorderingsrecht worden verkregen.