Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Op grond van art. 476a lid 1 Rv moet de derdebeslagene na het leggen van een derdenbeslag een verklaring afleggen over de vorderingen en zaken die hij van de beslagene onder zich heeft.

[Inhoud verklaring]

Termijn

De derdebeslagene moet de verklaring afleggen zodra vier weken na het leggen van het derdenbeslag zijn verstreken (art. 476a lid 1 Rv). Hij hoeft de verklaring dus niet binnen vier weken af te leggen, maar kan hier ook niet al te lang mee wachten.

  • Is de executie geschorst op grond van een tegen de executoriale titel gericht rechtsmiddel of een tegen de executie gericht verzet, dan loopt de termijn vanaf de betekening van de uitspraak, waarbij het rechtsmiddel is verworpen of het verzet is afgewezen, dan wel de schorsing is opgeheven of geweigerd.
Verzending aan deurwaarder of advocaat (art. 476b lid 1 Rv)

Volgens art. 476b lid 1 Rv wordt de verklaring op een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen wijze gericht tot de deurwaarder die het beslag heeft gelegd of tot de advocaat van de beslaglegger als die in het exploot is genoemd.

  • De algemene maatregel van bestuur is vastgelegd in het 'Besluit van 22 augustus 1991, tot uitvoering van de artt. 475 lid 2 en 476b Rv.
Bescheiden (art. 476b lid 2 Rv)

Art. 476a lid 2 Rv bepaalt dat de verklaring zo veel mogelijk vergezeld gaat van een afschrift van tot staving dienende bescheiden.

Verzending door deurwaarder of advocaat (art. 476b lid 3 Rv)

Volgens art. 476b lid 3 Rv zendt de deurwaarder of advocaat die een verklaring heeft ontvangen, een afschrift van die verklaring binnen drie dagen aan de beslagene. Op overschrijding van deze termijn staat geen sanctie.

Rechtspraak
Conservatoir derdenbeslag

Volgens de schakelbepaling van art. 720 Rv gelden art. 476a en 476b Rv ook bij conservatoir derdenbeslag. Dit betekent dat als er een conservatoir beslag is gelegd, de derdebeslagene een verklaring moet afleggen.

Als een derdenbeslag nog conservatoir is, kan de beslaglegger de verklaring echter niet betwisten en hoeft de derdebeslagene nog niets af te dragen. 

  • Rb. Den Haag 04-04-2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BA2049
    Bij conservatoir derdenbeslag kan de beslaglegger de verklaring niet betwisten en geen veroordeling van de derdebeslagene tot afgifte of betaling te vorderen. Art. 720 Rv verklaart art. 477a lid 2 Rv niet van overeenkomstige toepassing. Dit sluit aan bij art. 723 Rv, dat bepaalt dat de in art. 477a Rv bedoelde bevoegdheid niet ingaat voordat vier weken zijn verstreken na de betekening aan de derde van de verkregen executoriale titel.