Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Volgens art. 584d lid 2 Rv zendt de deurwaarder, wanneer beslag is gelegd op een in een verdragsregister teboekstaand luchtvaartuig, een door hem gewaarmerkt afschrift van het proces-verbaal ten spoedigste rechtstreeks aangetekend en zo mogelijk per luchtpost naar de in artikel III, eerste lid, van het Verdrag van Genève bedoelde dienst, alsmede aan de bewaarder van het nationaliteitsregister, waar het luchtvaartuig is ingeschreven.

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 729d lid 2 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op een luchtvaartuig.

Volgens art. 584d lid 3 Rv zal het proces-verbaal van beslag in elk geval binnen drie dagen na het leggen daarvan aan de beslagene worden betekend. Het betreft een vervaltermijn:  het tijdig betekenen gebeurt op straffe van nietigheid. 

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 729d lid 2 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op een luchtvaartuig.