Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een authentieke akte is een akte in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen  (art. 156 lid 2 Rv, eerste volzin).

  • een voorbeeld van zo'n ambtenaar is een notaris.

Als een authentieke akte worden tevens beschouwd een akte, waarvan het opmaken aan ambtenaren is voorbehouden, maar waarvan de wet het opmaken in bepaalde gevallen aan anderen dan ambtenaren opdraagt (art. 156 lid 2 Rv, tweede volzin).

Executoriale titel (art. 430 lid 1 Rv)

Op grond van art. 430 lid 1 Rv vormt een authentieke akte, als die in Nederland is verleden en aan het hoofd voert de woorden 'In naam des Konings', een executoriale titel. In de akte moet dan wel een duidelijke omschrijving van de verplichtingen van de schuldenaar staan. In ieder geval moet het verschuldigde bedrag op eenvoudige wijze kunnen worden vastgesteld.

Hypotheekakte

Een voorbeeld van een authentieke akte is een hypotheekakte.

Onderhandse akte

Tegenover een authentieke akte staat een onderhandse akte.