Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vonnis levert geen executoriale titel op. Rechten en plichten niet vatbaar voor tenuitvoerlegging.

Partijen zijn destijds na een comparitie een schikking overeengekomen en hebben die neergelegd in een brief aan de rechtbank.

Kennelijk om daarmee een executoriale titel te verkrijgen, hebben zij de rechtbank gevraagd die schikking in een proces-verbaal op te nemen. Dat was uiteraard niet mogelijk omdat die overeenkomst niet tijdens een terechtzitting ten overstaan van de rechter is gesloten; van een constatering door de rechter kan aldus geen sprake zijn.

De rechter heeft daarom vonnis gewezen en daarbij beslist zoals door de procureurs van partijen aan haar schriftelijk was meegedeeld. Daarbij doet zich het probleem voor dat partijen zich kennelijk niet hebben gerealiseerd dat een executoriale titel een zodanige formulering van rechten en plichten dient te bevatten dat deze voor ten gedwongen uitvoerlegging vatbaar zijn. Dat laatste is hier duidelijk niet het geval.

Eiser moest zich daarom opnieuw tot de rechter wenden, nu naar zijn mening gedaagden niet vrijwillig aan het vonnis wensten te voldoen.

Gerelateerde artikelen