Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Gemeenschap

Er is sprake van een gemeenschap wanneer een of meer goederen aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk toebehoren (art. 3:166 lid 1 BW).

De volgende gemeenschappen worden onderscheiden:

Verhaalsexecutie van en beslag op een aandeel in een goed (artt. 437 en 707 Rv)

De schakelbepaling van art. 437 Rv bepaalt dat de bepalingen voor de executie van een goed ook gelden voor de executie van een aandeel daarin. Art. 707 Rv kent voor het conservatoire beslag een soortgelijk artikel.

De strekking van art. 437 Rv komt overeen met die van art. 3:96 BW.

  • In dit laatste artikel is bepaald dat de levering van een aandeel in een goed op overeenkomstige wijze en met overeenkomstige toepassing geschiedt als geldt voor de levering van dat goed.
Deelgenotenbeslag

Degene die verdeling van de gemeenschap kan vorderen, kan deelgenotenbeslag leggen (art. 733 Rv).

Wetgeving

De gemeenschap is voor een groot deel geregeld in Boek 3, Titel 7 BW ('Gemeenschap').

De eenvoudige gemeenschap is geregeld in afdeling 1 ('Algemene bepalingen').

Voor de volgende bijzondere gemeenschappen geldt, volgens art. 3:189 lid 2 BW, naast afdeling 1 ook afdeling 2 ('Enige bijzondere gemeenschappen'):

Belangrijke bepalingen in afdeling 2 zijn:

  • de schuldeisers van een deelgenoot kunnen, zonder toestemming van de andere deelgenoten, het aandeel van die deelgenoot in een tot de gemeenschap behorend goed niet uitwinnen (art. 3:190 lid 1 BW)
  • de schuldeisers kunnen wel het aandeel van de deelgenoot in de gehele gemeenschap uitwinnen, tenzij uit de rechtsvehouding tussen de deelgenoten anders voortvloeit (art. 3:191 lid 1 BW)

Titel 7 BW geldt volgens art. 3:189 lid 1 BW niet voor de volgende wettelijke gemeenschappen:

BW, Boek 3, Titel 7

Afdeling 1 - Algemene bepalingen

Afdeling 2 - Enige bijzondere gemeenschappen

Afdeling 3 - Nietige en vernietigbare verdelingen