Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Uit art. 474a lid 1 Rv volgt dat op het beslag en de executie van rechten aan toonder of order de bepalingen van het beslag en de executie van roerende zaken van toepassing zijn tenzij de wet op specifieke punten anders bepaalt.

Recht is opeisbare vordering (art. 474a lid 1 Rv)

Echter, art. 474a lid 1 Rv, laatste volzin bepaalt dat, indien het recht uit een opeisbare vordering bestaat, de beslaglegger die vordering kan innen volgens de bepalingen van het derdenbeslag.

Endossement (art. 474a lid 2 Rv)

Is ter voltooiing van de executie endossement vereist, dan kan dit door de deurwaarder die met de verkoop is belast, in zijn hoedanigheid van deurwaarder, worden gesteld onder vermelding van 'ter executie' (vgl. art. 474a lid 2 Rv).

Omschrijving rechten bij verkoop (art. 474a lid 3 Rv)

Ingeval van executoriale verkoop moeten de voormelde rechten op de biljetten als bedoeld in art. 464 Rv worden omschreven, met opgave van de naam van degene jegens wie het recht bestaat, van de aard van het recht, van het bedrag van de vordering waarin het recht bestaat en van de renten welke daarbij mochten zijn bepaald (vgl. art. 474a lid 3 Rv).