Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Direct beslag (art. 461d Rv)

Direct beslag onder een derde is een beslag op roerende zaken die zich onder een derde bevinden. Het direct beslag is geregeld in art. 461d Rv.

Procedureel

Voor een direct beslag is vereist dat dat de in het beslagrekest (bij conservatoir beslag) en in het beslagexploit een nauwkeurige omschrijving wordt gegeven van de betreffende zaak waarop het beslag moet worden gelegd en die zich dus bij een derde bevindt.

Geen derdenbeslag

Het directe beslag geldt als een beslag onder de schuldenaar en niet als derdenbeslag. Derdenbeslag wordt gelegd op al hetgeen de derde verschuldigd is jegens de schuldenaar of van hem bezit of zal verkrijgen. Bij een direct beslag staat de derde buiten de relatie tussen de schuldeiser en de schuldenaar.

Regels derdenbeslag toch van toepassing

Als de derde stelt dat hij het beslag niet hoeft te dulden, dan moet de beslaglegger alsnog de regels van het derdenbeslag volgen. Hij moet dan binnen drie dagen na de beslaglegging een verklaringsformulier in tweevoud volgens art. 475 Rv aan de derde betekenen. Dit is een vervaltermijn. Als het verklaringsformulier niet tijdig aan der derde wordt betekend, vervalt het beslag (art. 461d Rv). Het leggen van een direct beslag is dus riskant.

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 712 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op roerende zaken.

Rechtspraak
  • Rb. Mid.-Ned. (vzr.) 10-01-2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:31 (Porsche)
    Het beslag is geen derdenbeslag, maar een beslag onder een derde. Dit volgt uit art. 461d Rv, dat, op grond van art. 712 jo. 711 Rv, ook bij een conservatoir beslag geldt. Eiser kan zijn vuistpandrecht tegenover de beslaglegger inroepen. Nu eiser de deurwaarder heeft meegedeeld dat de auto was verpand en dat zij bezwaar maakte tegen beslaglegging, moest gedaagde op grond van art. 461d Rv binnen drie dagen na beslaglegging een formulier als bedoeld in art. 475 Rv aan eiser betekenen. Dit heeft hij niet gedaan, zodat het beslag is komen te vervallen.
  • Rb. Dordrecht 27-04-2011, ECLI:NL:RBDOR:2011:BQ3241
    Een conservatoir derdenbeslag komt tot stand op het moment dat het exploot aan de derde wordt betekend. Nu het exploot aan de vereisten ex art. 475 lid 1 jo. 719 lid 1 Rv voldoet en rechtsgeldig is betekend, is het conservatoir derdenbeslag tot stand gekomen. Ook als er geen sprake is van conservatoir derdenbeslag omdat er verlof is gevraagd voor conservatoir beslag, moeten volgens art. 461d jo 712 Rv bij het beslag de regels betreffende het derdenbeslag te worden gevolgd, met dien verstande dat het beslag geldt als een derdenbeslag en vervalt indien niet binnen drie dagen nadat het is gelegd, aan de derde een formulier in tweevoud als bedoeld in art. 475 lid 2 Rv is betekend..