Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir beslag op Porsche opgeheven. Niet voldaan aan verplichting ex art. 461d Rv.

Feiten

Gedaagde heeft conservatoir beslag gelegd op de Porsche van zijn schuldenaar. De auto is daarbij tevens in gerechtelijke bewaring genomen. Op de auto rust een vuistpandrecht. Tot aan de beslaglegging bevond de auto zich onder de vuistpandhouder. De vuistpandhouder vordert opheffing van het beslag en beƫindiging van de bewaring.

Voorzieningenrechter

Het door gedaagde gelegde beslag is geen derdenbeslag maar een beslag onder een derde. Dit volgt uit art. 461d Rv, dat op grond van art. 712 Rv jo art. 711 Rv van overeenkomstige toepassing is op een conservatoir beslag.

De voorzieningenrechter gaat er van uit dat eiser de Porsche onder zich hield op grond van een rechtsgeldig gevestigd vuistpandrecht. Dit brengt mee dat eiser dit recht tegenover gedaagde als beslaglegger kan inroepen.

Eiser heeft de deurwaarder meegedeeld dat de Porsche was verpand en dat zij bezwaar maakte tegen beslaglegging. Dit brengt mee dat gedaagde op grond van art. 461d Rv binnen drie dagen na beslaglegging een formulier als bedoeld in art. 475 Rv aan eiser diende te betekenen. Dit heeft hij niet gedaan, zodat het beslag is komen te vervallen.

Verweerder houdt daarmee de Porsche zonder titel onder zich. De vordering van eiser om verweerder te veroordelen tot teruggave van de Porsche wordt toegewezen.

De vordering van eiser om te bepalen dat met dit vonnis ieder toekomstig beslag op en de bewaring van de Porsche kan worden opgeheven, vindt geen steun in het recht. Daarbij komt deze vordering erop neer dat een verklaring voor recht wordt gegeven, waarvoor, gelet op het karakter van de procedure in kort geding, geen plaats is.

Gedaagde wordt tevens veroordeeld om bij een hernieuwd verzoekschrift dat gericht is op beslaglegging op de Porsche, een afschrift van dit vonnis over te leggen. Een algeheel verbod om onder eiser beslag te leggen gaat evenwel te ver, omdat de voorzieningenrechter niet kan overzien of gedaagde op enigerlei wijze in staat is rechtsgeldig beslag te (doen) leggen op de Porsche.