Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir beslag

Een conservatoir beslag is een beslag dat wordt gelegd zonder dat de beslaglegger over een executoriale titel beschikt. Het is een bewarende maatregel die slechts genomen kan worden na verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank. Voorwaarde voor verlof is dat, als er nog geen procedure is gestart, dit binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn gebeurt. Deze termijn bedraagt meestal veertien dagen.

Wetgeving

Conservatoir beslag (artt. 729-729e Rv)

Het conservatoir beslag op een luchtvaartuig is geregeld In de artt. 729-729e Rv:

Beperking reikwijdte regels (art. 729 lid 1 Rv)

Uit art. 729 lid 1 Rv volgt dat deze regels alleen gelden voor:

  1. in het in de openbare registers te boek staande luchtvaartuigen, en
  2. voor luchtvaartuigen van de nationaliteit van een vreemde staat, ten aanzien van welke het op 29 mei 1933 te Rome gesloten verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige bepalingen inzake conservatoir beslag op luchtvaartuigen van kracht is.

Dit betekent dat voor een luchtvaartuig dat niet onder één van de twee criteria valt, de gewone regels van het constervatoir beslag op een roerende zaak gelden.

  • De in art. 8:1300 BW opgenomen begripsomschrijvingen gelden ook voor het conservatoire beslag op de hiervoor bedoelde luchtvaartuigen (vgl. art. 729 lid 2 Rv).

Wetgeving executoriaal beslag (art. 729d lid 2 Rv)

Een aantal executoriale bepalingen is van toepassing op het conservatoir beslag op een luchtvaartuig (vgl. de schakelbepaling van art. 729d lid 2 Rv):

Overbetekening aan hypotheekhouders (708 lid 2 Rv)

Art. 708 lid 2 Rv, tweede zin (overbetekening bij beslag op goed derde) is niet van toepassing.