Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Art. 1019d lid 1 Rv, eerste volzin, bepaalt dat beschrijving geschiedt door een deurwaarder ter plaatse waar de zaken, bedoeld in art. 1019b lid 1 Rv zich bevinden.

De deurwaarder zal de zaken op het door hem daarvan onverwijld op te maken proces-verbaal nauwkeurig beschrijven met opgave van hun beweerdelijk inbreukmakende kenmerken, getal, gewicht en maat overeenkomstig hun aard (art. 1019d lid 1 Rv, tweede volzin).

Tot deze beschrijving kan ook behoren het op enigerlei wijze vastleggen van de zaken op beeld- of geluidsmateriaal dat wordt gevoegd bij het proces-verbaal en daarvan deel uitmaakt (art. 1019d lid 1 Rv, derde volzin).