Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Onder een verhaalsbeslag op een recht aan toonder of order, een aandeel op naam, of een effect op naam dat geen aandeel is, vallen ook de baten die nog niet verantwoord en afgedragen zijn.

  • Baten zijn bijvoorbeeld bonussen, claims en dividend.

Art. 474b lid 1 Rv bepaalt dat de beslagene die baten aan de deurwaarder moet verantwoorden en, als de deurwaarder dit wil, aan hem moet afdragen, tenzij er rechten van derden op zijn gevestigd die de beslaglegger moet respecteren.

Uitgekeerde baten (art. 474b lid 1 Rv)

Aan de schuldenaar die de in art. 474b lid 1 Rv bedoelde baten heeft uitgekeerd aan hem die zich door middel van het toonder- of orderpapier als gerechtigd tot die baten heeft gelegitimeerd, kan evenwel dit beslag niet worden tegengeworpen (art. 474b lid 2 Rv).

Bate is vordering (art. 474b lid 3 Rv)

De schakelbepaling van art. 474b lid 3 Rv bepaalt dat, als de bate bestaat uit een vordering op een derde, de volgende artikelen van het executoriaal derdenbeslag gelden:

Niet geregelde rechten (art. 474bb lid 2 Rv)

Volgens art. 474bb lid 2 Rv is art. 474b Rv ook van toepassing op een executoriaal beslag op rechten waarvan de executie niet geregeld is.

Conservatoir beslag (art. 714 Rv)

De schakelbepaling van art. 714 Rv bepaalt dat art. 474ba Rv ook van toepassing is op het conservatoir beslag op aandelen en (andere) effecten op naam.

Bij een conservatoir beslag op een recht aan toonder of order worden de in art. 474b Rv bedoelde baten geïnd door de bewaarder en is art. 474b Rv (baten bij vermogensrechten) van overeenkomstige toepassing (vgl. art. 713 Rv).

Ten aanzien van de baten uit in beslag genomen aandelen op naam voortvloeiende geldt het beslag als een beslag onder de vennootschap (art. 716 Rv, eerste zin). Van deze baten doet de vennootschap verklaring aan de rechtbank alvorens deze de beschikking bedoeld in art. 474g Rv geeft (art. 716 Rv, tweede zin).

Bij deze beschikking wordt tevens beslist omtrent de deugdelijkheid van deze verklaring, en wordt de afgifte van de baten aan de deurwaarder gelast, mits alle kosten aan de zijde van de vennootschap ter zake van de deugdelijk bevonden verklaring worden vergoed (art. 716 Rv, derde zin).

De vóór de inschrijving van het proces-verbaal nog niet betaalde licentievergoedingen vallen mede onder een op het kwekersrecht gelegd beslag, nadat het ingeschreven beslag aan de houder der licentie is betekend.

  • Deze vergoedingen worden betaald aan de notaris voor wie de executie zal plaatsvinden, mits dit bij de betekening uitdrukkelijk aan de licentiehouder is meegedeeld, en behoudens de rechten van derden die de executant moet eerbiedigen. Hetgeen aan de notaris wordt betaald, wordt tot de in art. 69 lid 2 ZZW bedoelde opbrengst gerekend.

De artt. 475c476 en 478 Rv (baten bij vermogensrechten) zijn van overeenkomstige toepassing (art. 68 lid 3 ZZW 2005).

De voor de inschrijving van het proces-verbaal nog niet betaalde licentievergoedingen vallen mede onder een op het octrooi gelegd beslag, nadat het ingeschreven beslag aan de houder van de licentie is betekend (art. 68 lid 3 ROW 1995, eerste zin).

  • Deze vergoedingen moeten worden betaald aan de notaris voor wie de executie zal plaatsvinden, mits dit bij de betekening uitdrukkelijk aan de licentiehouder is meegedeeld, en behoudens de rechten van derden die de executant moet eerbiedigen (art. 68 lid 3 ROW 1995, tweede zin).

Hetgeen aan de notaris wordt betaald, wordt tot de in art. 69 lid 2 ROW bedoelde opbrengst gerekend (art. 68 lid 3 ROW 1995, derde zin). 

Volgens art. 68 lid 3 ROW 1995, vierde zin zijn de artt. 475i476 en 478 Rv (baten bij vermogensrechten) van overeenkomstige toepassing.