Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De vóór de inschrijving van het proces-verbaal nog niet betaalde licentievergoedingen vallen mede onder een op het kwekersrecht gelegd beslag, nadat het ingeschreven beslag aan de houder der licentie is betekend.

  • Deze vergoedingen worden betaald aan de notaris voor wie de executie zal plaatsvinden, mits dit bij de betekening uitdrukkelijk aan de licentiehouder is meegedeeld, en behoudens de rechten van derden die de executant moet eerbiedigen. Hetgeen aan de notaris wordt betaald, wordt tot de in art. 69 lid 2 ZZW bedoelde opbrengst gerekend.

De artt. 475c476 en 478 Rv (baten bij vermogensrechten) zijn van overeenkomstige toepassing (art. 68 lid 3 ZZW 2005).