Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Degene die inzage vordert is partij bij een rechtsbetrekking waarop de bescheiden betrekking hebben.

  • HR 10-07-2015, ECLI:NL:HR:2015:1834 (Tristan van der V.)
    Blijkens de tekst van art. 843a lid 1 Rv dient een vordering betrekking te hebben op bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarbij degene die de bescheiden vordert (rechtstreeks of door rechtsopvolging) partij is. Ook een verbintenis uit de wet wordt aangemerkt als een rechtsbetrekking in de zin van deze bepaling. Noch uit de tekst van art. 843a lid 1 Rv, noch uit zijn totstandkomingsgeschiedenis vloeit voort dat art. 843a lid 1 Rv tevens eist dat degene tegen wie de vordering is gericht, partij is bij de in deze bepaling bedoelde rechtsbetrekking. Een vordering op de voet van art. 843a lid 1 Rv kan dus worden ingesteld tegen wederpartijen bij de in deze bepaling bedoelde rechtsbetrekking, en tegen derden die bij die rechtsbetrekking geen partij zijn.