Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Art. 843a Rv

Art. 843a Rv vormt een uitzondering op de hoofdregel dat iemand onder hem berustende bescheiden niet aan een ander ter inzage hoeft af te geven.

Voorwaarden voor inzage (art. 843a lid 1 Rv)

Uit art. 843a lid 1 Rv volgt dat voor het kunnen krijgen van inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden een aantal voorwaarden geldt:

Bijkomende voorwaarden (art. 843a lid 2, 3 en 4 Rv)

Er geldt ook een aantal andere voorwaarden:

De voorwaarden gelden ook voor het verkrijgen van verlof voor het leggen van bewijsbeslag niet-IE (HR 13-09-2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 (Molenbeek/Vergeer)).

Andere mogelijkheden tot inzage

Volgens rechtspraak zijn, buiten art. 843a Rv, andere mogeijkheden tot inzage, bijvoorbeeld als degene die geen gegevens verschaft, onrechtmatig handelt.

Inlichtingenplicht van een schuldenaar

In het kader van het verkrijgen van inzage in de gegevens van een schuldenaar: zie de inlichtingenplicht van de schuldenaar, al dan niet ex art. 475g lid 1 Rv.