Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Incidentele vordering tot afgifte van bescheiden ex art. 843a Rv. Wel sprake van rechtsbetrekking, maar vordering om andere redenen afgewezen.

Feiten

Warsteiner heeft  zich jegens ABN AMRO borg gesteld voor de verplichtingen van een aantal kredietnemers en vordert in het incident afgifte van bescheiden die vooral betrekking hebben op de relatie tussen de bank en de kredietnemers.

Warsteiner stelt dat zij belang heeft bij de gevorderde inzage in en afschrift van stukken, omdat zij aan de hand van die stukken de stellingen die zij in de hoofdzaak inneemt nader kan onderbouwen. Warsteiner vermoedt dat ABN AMRO bij de uitwinning van de overige zekerheden de belangen van Warsteiner uit het oog heeft verloren en veronachtzaamd. Warsteiner heeft ABN AMRO tevergeefs verzocht inzage te geven op welke wijze de incassering van het afgegeven krediet heeft plaatsgevonden.

Rechtbank

Volgens de rechtbank voldoet de vordering van Warsteiner niet aan de vier cumulatieve voorwaarden van art. 843a Rv voor toewijzing van een vordering tot inzage in en/of afgifte van afschriften of uittreksels van bescheiden.

De rechtbank verwerpt het verweer van ABN AMRO dat geen sprake is van een rechtsbetrekking waarbij Warsteiner partij is. Dit verweer stoelt op een restrictieve uitleg van het bepaalde in art. 843a Rv, in die zin dat het slechts zou kunnen gaan om bescheiden waarbij de eiser en de houder van de bescheiden zelf beiden rechtstreeks als partij betrokken zijn. Die uitleg volgt de rechtbank niet. Het dient te gaan om bescheiden die relevant kunnen zijn voor het voorliggende geschil. Gezien hetgeen Warsteiner in dit verband heeft aangevoerd is de mogelijke relevantie van bedoelde bescheiden voor de beoordeling van de door ABN AMRO in de hoofdzaak ingestelde vordering voldoende komen vast te staan.

De rechtbank is van mening dat de vordering van Warsteiner toch niet kan worden toegewezen omdat Warsteiner niet voldoende heeft aangegeven welke bescheiden zij zou willen ontvangen, waarom bescheiden voor haar van belang zijn en dat die bescheiden zich onder de ABN AMRO berusten of tot haar beschikking staan.

Gerelateerde artikelen