Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Grosse authentieke akte geen executoriale titel.

Aan de grosse van een authentieke akte komt slechts executoriale kracht toe met betrekking tot op het tijdstip van het verlijden van de akte reeds bestaande en in de akte omschreven vorderingen alsmede met betrekking tot toekomstige vorderingen die hun onmiddellijke grondslag vinden in een op het tijdstip van het verlijden van de akte reeds bestaande en in de akte omschreven rechtsverhouding.

In geval de akte wel betrekking heeft op één of meer vorderingen, die aan de in de vorige alinea bedoelde vereisten voldoen, maar niet de grootte van het verschuldigde bedrag vermeldt, is de grosse van de akte niettemin voor tenuitvoerlegging vatbaar, wanneer deze de weg aangeeft langs welke op voor de schuldenaar bindende wijze de grootte van het verschuldigde bedrag kan worden vastgesteld, behoudens de mogelijkheid van tegenbewijs door de schuldenaar (vgl. HR 26 juni 1992, NJ 1993, 449, Rabobank/Visser).

De inhoud van de betreffende akte voldoet niet aan het vereiste van de bepaalbaarheid van het verschuldigde bedrag. In de overeenkomst is immers geen enkele bepaling opgenomen waarin wordt geregeld op welke bindende wijze een overtreding van een boetebepaling wordt vastgesteld. Aan de grosse van de authentieke akte heeft dus geen executoriale kracht.