Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De betreffende grossen van leveringsakten leveren slechts ten dele een executoriale titel op.

Aan de grosse van een authentieke akte komt slechts executoriale kracht toe met betrekking tot op het tijdstip van het verlijden van de akte reeds bestaande en in de akte omschreven vorderingen alsmede met betrekking tot toekomstige vorderingen die hun onmiddellijke grondslag vinden in een op het tijdstip van het verlijden van de akte reeds bestaande en in de akte omschreven rechtsverhouding.

In geval de akte wel betrekking heeft op één of meer vorderingen die aan het hiervoor overwogen vereiste voldoen, maar niet de grootte van het verschuldigde bedrag vermelden, zijn de grossen van de akten niettemin voor tenuitvoerlegging vatbaar, wanneer deze de weg aangeven langs welke op de voor de schuldenaar bindende wijze de grootte van de verschuldigde bedragen kan worden vastgesteld, behoudens de mogelijkheid van tegenbewijs door de schuldenaar (vgl. HR 26-06-1992, NJ 1993, 449 (Rabobank/Visser)).

Uit de inhoud van de akten volgt dat deze in elk geval wel betrekking hebben op vorderingen die aan het eerstgenoemde vereiste voldoen, nu de beheerdersvergoeding en de eventuele verbeurte van een of meer boetes - en daarmee het ontstaan van een geldvordering voor gedaagden - zijn onmiddellijke grondslag vindt in de op het tijdstip van het verlijden van de akten reeds bestaande en in de akte omschreven rechtsverhouding tussen gedaagden en eisers (de eigenaren).

De  akten voldoen wat betreft de boetes echter niet aan het vereiste betreffende de bepaalbaarheid van de verschuldigde bedragen. In de leveringsakte is immers geen enkele bepaling opgenomen waarin wordt geregeld op welke voor de eigenaren bindende wijze te eniger tijd zal worden vastgesteld dat zij (een van) de met boetes bedreigde bepalingen hebben overtreden.