Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Cessie. Vorderingen in akte van oprichting en inbreng zijn voldoende omschreven.

Voor het overdragen of verpanden van vorderingen op naam is vereist, maar ook is voldoende is, dat de desbetreffende akte zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vorderingen het gaat (vgl. HR 16-05-2003, ECLI:NL:HR:2003:AF4602).

De vraag hoe specifiek die gegevens dienen te zijn, moet worden beantwoord aan de hand van de omstandigheden van het geval.

In dit geval, waarin volgens de overgelegde akte van oprichting en inbreng, die te dezen als akte van cessie kan gelden, ‘alle activa van gemelde onderneming’, een eenmanszaak, zijn ingebracht in een besloten vennootschap, behoeft het ook bij betwisting door de schuldenaar in beginsel geen nadere motivering dat een in de uitoefening van de eenmanszaak ontstane vordering tot de overgedragen activa behoort. Dit geldt ook als de schuldenaar die overdracht betwist op de grond dat de vordering een dubieuze debiteur betrof.

Gerelateerde artikelen