Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir derdenbeslag. Vordering in hoger beroep alsnog afgewezen. Aansprakelijkheid beslaglegger voor schade.

Feiten

X legt ten laste van Y conservatoir derdenbeslagen voor een vordering wegens het overtreden van een relatie- en/of concurrentiebeding. De kantonrechter te Almelo wijst de vordering bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis toe. X betekent het vonnis aan Y en doet bevel tot voldoening aan de veroordeling, met aanzegging dat de conservatoire beslagen ingevolge art. 704 Rv zijn overgegaan in executoriale beslagen. Y stelt hoger beroep in en stelt een bankgarantie om executie te voorkomen. Het hof Arnhem wijst de vordering van X alsnog af. Y vordert betaling van de door haar gemaakte kosten.

Kantonrechter en hof

De kantonrechter wijst de vordering toe. X gaat in hoger beroep.

Het hof overweegt dat degene die beslag legt, op eigen risico handelt en, bijzondere omstandigheden daargelaten, de door het beslag geleden schade moet vergoeden als het beslag ten onrechte is gelegd. Dit geldt ook als de betrokkene, op verdedigbare gronden van het bestaan van zijn vorderingsrecht overtuigd, bij het leggen van het beslag niet lichtvaardig heeft gehandeld (vgl. HR 15-04-1965, NJ 1965, 331 (Snel/Ter Steege) en HR 21-02-1992, NJ 1992, 321 (Van Gastel q.q. c.s./Elink-Schuurman q.q.)).

Bijzondere omstandigheden daargelaten, is de beslaglegger wiens beslag ten onrechte blijkt te zijn gelegd, aansprakelijk uit onrechtmatige daad jegens degene op wiens recht het beslag inbreuk heeft gemaakt.

Dat geldt zowel voor conservatoir beslag op grond van een niet aan de beslaglegger toekomende vordering, als voor executoriaal beslag op grond van een executoriale titel die na de beslaglegging wordt vernietigd (vgl.HR 13-01-1995, NJ 1997, 366 (Ontvanger/Bos)).

Op de beslaglegger rust daarbij een risicoaansprakelijkheid voor de gevolgen van het door hem gelegde beslag indien de vordering waarvoor beslag is gelegd geheel ongegrond is (vgl. HR 11-04-2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2841 (Hoda/Mondie Foods)).

Niet in geschil is dat, nu het vonnis uitvoerbaar bij voorraad was verklaard, sprake was van een voor tenuitvoerlegging vatbare executoriale titel. Ingevolge art. 704 Rv is het conservatoir beslag hiermee dus in een executoriaal beslag overgegaan, zoals het betekeningsexploit overigens ook uitdrukkelijk vermeldt. Aan dit effect ziet X voorbij met haar betoog dat zij weliswaar beslag heeft gelegd, maar niet tot executiemaatregelen is overgegaan. Nu sprake is van een executoriaal beslag op grond van een executoriale titel die naderhand is vernietigd, is X voor de gevolgen daarvan eveneens aansprakelijk.

X is aansprakelijk voor de schade die Y als gevolg van de beslagen lijdt.