Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir beslag. Beslaglegger aansprakelijk voor schade, ook bij niet lichtvaardig handelen

Feiten

Snel en Laan leggen ten laste van Ter Steege conservatoir beslag op een onroerende zaak voor een vordering, bestaande uit een boete en schadevergoeding, vanwege het niet nakomen van verplichtingen uit een overeenkomst met betrekking tot het kopen en verkopen van voor bungalowbouw geschikte grond en/of het bouwen van bungalows op die grond.

Rechtbank en hof

De rechtbank Alkmaar wijst de vordering van Snel en Laan af en wijst de vordering in reconventie van Ter Steege tot opheffing van het beslag met schadevergoeding toe. Het hof bekrachtigt het vonnis.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat de stelling onjuist is dat, indien als gevolg van een conservatoir beslag dat niet van waarde wordt verklaard, door de beslagene schade is geleden, de beslaglegger tot de vergoeding van die schade slechts zal zijn verplicht ingeval hij bij het leggen van het beslag onzorgvuldig heeft gehandeld.

Blijkens het bepaalde bij de artt. 732 en 739 Rv (oud). is de wetgever er bij de regeling van het conservatoir beslag van uitgegaan dat bij opheffing of vervallen van zodanig beslag de beslaglegger zal worden verwezen tot vergoeding van kosten, schaden en interessen ‘indien daartoe gronden aanwezig zijn’.

Ingeval het beslag vervalt als gevolg van de afwijzing van de vordering tot vanwaardeverklaring, zullen zodanige gronden in het algemeen aanwezig moeten worden geacht.

Redelijke wetstoepassing leidt ertoe aan te nemen dat degene die een conservatoir beslag legt, voor eigen risico handelt, met dien verstande dat de door het beslag geleden schade - bijzondere omstandigheden daargelaten - door hem moet worden vergoed, indien het beslag ten onrechte gelegd blijkt te zijn en dat het aan zijn aansprakelijkheid voor deze schade niet kan afdoen dat hij, op verdedigbare gronden van het bestaan van zijn vorderingsrecht overtuigd, bij het leggen van het beslag niet lichtvaardig heeft gehandeld.