Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Het databankrecht is een recht van intellectueel eigendom. Een databank in de zin van de Databankenwet is een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering (art. 1 sub a Dbw).

Exclusief recht tot opvragen en/of hergebruiken

De Databankenwet geeft de producent het exclusieve recht om een derde toestemming te geven tot het opvragen en/of hergebruiken van de data in de databank (art. 2 Dbw).

Vatbaar voor beslag

Een databankrecht is overdraagbaar (art. 2 lid 4 Dbw). De levering van het recht geschiedt bij akte (art. 2 lid 4 Dbw). Omdat een databankrecht een vermogensrecht is in de zin van art. 3:6 BW (het is overdraagbaar en het strekt ertoe de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen), is het recht vatbaar voor beslag.

Wijze van beslag en executie

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kent geen specifieke bepaling voor beslag op, en executie van een databankrecht. Het beslag en de executie worden gebaseerd op de vangnetbepaling van art. 474bb Rv.