Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Volgorde executie (art. 521 Rv)

Heeft de executant voor de schuld waarvoor hij beslag heeft gelegd tevens hypotheek op andere onroerende zaken of op beperkte rechten daarop, dan mag hij de in beslag genomen zaken slechts verkopen in geval de aan hem verhypothekeerde goederen ontoereikend zijn (art. 521 Rv).

  • Het artikel heeft dus een beperktere strekking dan art. 435 lid 1 Rv waarin staat dat het de executant vrijstaat te gelijker tijd beslag te leggen op alle voor beslag vatbare goederen, waartoe hij bevoegd is zijn vordering te verhalen.
Verkoop van meer onroerende zaken (art. 522 Rv)

Als er meer onroerende zaken in dezelfde inbeslagneming zijn vervat en de opbrengst van het verkochte toereikend is om de executant, de beperkt gerechtigden van wie het recht vervalt, en de andere beslagleggers op deze zaken, met de kosten, te voldoen, zal de notaris met de verkoop van de overige zaken niet verder gaan, tenzij de geëxecuteerde verklaart die verkoop te verlangen (art. 522 Rv).

Mededeling notaris over resultaat verkoop (art. 523 Rv)

De notaris is verplicht, voor zover hem dit mogelijk is, uiterlijk op de dag na de verkoop, van de verkoop schriftelijk kennis te geven aan de geëxecuteerde en aan alle in art. 551 Rv bedoelde beperkt gerechtigden en schuldeisers (art. 523 Rv).