Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Betaling koopprijs (art. 525 lid 1 Rv)

De koper moet de koopprijs aan de notaris betalen. De notaris betaalt daaruit de kosten van de executie (art. 524 Rv). De koper verkrijgt het recht op de verkochte zaken door inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing (art. 525 lid 1 Rv).

Verklaringen (art. 525 lid 2 Rv)

De bewaarder van de openbare registers weigert inschrijving, indien niet tevens een verklaring van de notaris wordt overgelegd dat de koopprijs in zijn handen is gestort en, zo het om een verkoop bedoeld in art. 477b lid 2 Rv gaat, tevens een schriftelijke verklaring van de derde dat hij de zaak ter beschikking heeft gesteld van de deurwaarder die het beslag onder de derde heeft gelegd (art. 525 lid 2 Rv).

  • HR 12-06-2009, ECLI:NL:HR:2009:BH3096 (Heembouw/Fortis en Kemp q.q.)
    De koopsom is na de executoriale verkoop niet aan de notaris betaald, maar aan de executant (Heembouw). De notaris heeft desondanks verklaard dat de koopprijs aan hem was betaald, zodat de koper, gelet op art. 525 lid 2 Rv, de eigendom heeft verkregen. Redelijke toepassing van de artt. 551-553 Rv in verbinding met de artt. 482-490a Rv brengt mee dat bij de opstelling van de staat van verdeling er geen rekening mee wordt gehouden dat de koopprijs niet in handen van de notaris is gestort, en dat ook geen rol speelt waar die koopprijs als gevolg van de onregelmatigheden na de executieverkoop mogelijk wèl terecht is gekomen. De omstandigheid dat er geen door de notaris aangewezen bewaarder is die de netto-opbrengst onder zich heeft, staat hieraan niet in de weg, reeds omdat een notaris, naast de staat, ten opzichte van de belanghebbenden voor de schade aansprakelijk is.
Ontruiming (art. 525 lid 3 Rv)

De geëxecuteerde zal op enkel vertoon van het proces-verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze bepaald bij de artt. 556 Rv en 557 Rv (art. 525 lid 3 Rv). Het proces-verbaal van toewijzing levert dus voor de schuldeiser een executoriale titel tot ontruiming op. De executiekoper kan daarmee de feitelijke macht over de onroerende zaak krijgen.

Zuivering (art. 526 lid 1)

Art. 526 lid 1 Rv bepaalt dat art. 3:273 BW (hypotheken gaan teniet en beslagen en beperkte rechten vervallen) van toepassing is..

  • De zuivering werkt van rechtswege, namelijk zodra voldaan is aan de tweeledige eis van 'levering ingevolge executoriale verkoop' en 'voldoening van de koopprijs'.
Beperkte rechten (art. 526 lid 2 Rv)

Op de in art. 3:273 BW aangegeven wijze vervallen ook beperkte rechten die wel tegen de verkoper ingeroepen kunnen worden, indien de zaak vrij van deze rechten is verkocht overeenkomstig art. 517 lid 2 Rv (art. 526 lid 2 Rv).

  • HR 07-04-2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5403 (WUH c.s./Staat)
    Een na de executoriale verkoop door de hypotheekhouder, maar voor de levering ter uitvoering daarvan, gelegd beslag kan niet tegen de koper op de executieveiling worden ingeroepen. Het stelsel van de wet doet de rechtsuitoefening door de eerste hypothecaire schuldeiser voorgaan boven die van de andere schuldeisers. Dit stelsel zou niet tot zijn recht komen als het mogelijk zou zijn om in strijd met de toewijzing van het ingevolge de executie door de hypotheekhouder verkochte verhypothekeerde goed en de inschrijving van het daarvan opgemaakte proces-verbaal, uit kracht van een voor de inschrijving gelegd beslag alsnog over te gaan tot executoriale verkoop onder de koper die het goed ingevolge de rechtsuitoefening door de hypotheekhouder had verkregen.