Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het beslag op een teboekgesteld en niet teboekgesteld schip wordt, door middel van een proces-verbaal van de deurwaarder, aan boord van het schip gelegd (art. 564 lid 1 Rv).

Gegevens proces-verbaal

Het proces-verbaal van beslag op een schip moet volgens art. 565 lid 1 Rv, naast de gewone formaliteiten, de volgende gegevens bevatten. 

  1. De voornaam, naam en woonplaats van de executant (art. 565 lid 1 Rv, letter a).
  2. De titel uit hoofde waarvan het beslag wordt gelegd (art. 565 lid 1 Rv, letter b).
  3. Het bedrag dat volgens de titel aan de executant verschuldigd is (art. 565 lid 1 Rv, letter c).
  4. De naam en de woonplaats van de eigenaar of de boekhouder, de naam van de kapitein of de schipper, telkens als zij bekend zijn, en de naam en woonplaats van hem jegens wie de onder b bedoelde titel luidt, als deze een ander is dan de eigenaar (art. 565 lid 1 Rv, letter d).
  5. De naam, de soort en de ruimte van het schip en zo het schip teboekstaat in het register, genoemd in artikel 8:193 BW of 8:783 BW, de gegevens omschreven in artikel 21 lid 1 onder c Kadw (art. 565 lid 1 Rv, letter e).
  6. De algemene omschrijving van het scheepstoebehoren (art. 565 lid 1 Rv, letter f). 

Als één van de gegevens ontbreekt, is het beslag nietig (art. 565 lid 1 Rv).

Art. 565 lid 2 Rv bepaalt dat in het proces-verbaal de executant tot het einde van de executie woonplaats moet kiezen in Nederland.

  1. in geval in het proces-verbaal een notaris wordt aangewezen ten overstaan van wie de verkoop met toepassing van art. 570 Rv zal plaatsvinden: bij die notaris of bij een advocaat,
  2. in geval het voornemen bestaat de verkoop met toepassing van art. 575 Rv te doen plaats vinden voor de rechtbank: bij een advocaat, en
  3. in geval de verkoop dient plaats te vinden met toepassing van art. 576 Rv (klein schip): bij de deurwaarder of bij een advocaat.

Bij een conservatoir beslag op een schip geldt dat in het proces-verbaal van beslag woonplaats kan worden gekozen ten kantore van de deurwaarder in plaats van bij een notaris. Tevens kan woonplaats worden gekozen in Nederland ten kantore van een advocaat (art. 728 lid 2 Rv).

Getuigen en bewaring

De deurwaarder kan zich doen bijstaan door één of twee getuigen. De deurwaarder vermeldt in dat geval de naam en woonplaats van de getuigen in het in art. 565 Rv bedoelde proces-verbaal van beslag. De getuigen ondertekenen het proces-verbaal ook (art. 564 lid 2 Rv).

De deurwaarder kan een bewaarder aan boord stellen en de nodige maatregelen nemen om het vertrek van het schip te beletten (art. 564 lid 3 Rv).

Conservatoir beslag

Op grond van art. 702 lid 1 BW wordt een conservatoir beslag op dezelfde wijze als een executoriaal verhaalsbeslag gelegd.