Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Volgens art. 475 lid 1 Rv wordt een derdenbeslag door middel van een deurwaardersexploot gelegd. Het beslagexploot moet volgens het artikel, naast de gewone formaliteiten, de volgende gegevens bevatten. 

 1. een bevel aan de derde om het verschuldigde of de zaken onder zich te houden op straffe van onwaarde van elke in weerwil van het beslag gedane betaling of afgifte (art. 475 lid 1 Rv, letter a).
 2. de naam, voornaam en woonplaats van de executant en de naam en woonplaats van de geëxecuteerde (art. 475 lid 1 Rv, letter b).
 3. de titel uit hoofde waarvan het beslag wordt gelegd, en een opgave van hetgeen de geëxecuteerde krachtens deze titel aan de executant verschuldigd is (art. 475 lid 1 Rv, letter c).
 4. een woonplaatskeuze op het kantoor van de deurwaarder (art. 475 lid 1 Rv, letter d).

Als één van de gegevens ontbreekt, is het beslag nietig (art. 475 lid 1 Rv).

Documenten voor derdebeslagene

Volgens art. 475 lid 2 Rv laat de deurwaarder aan de derdebeslagene de volgende documenten achter:

 • een afschrift van het beslagexploot;
 • een afschrift van de executoriale titel op grond waarvan het beslag wordt gelegd;
 • een formulier in tweevoud volgens een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen model, waarop de verklaring bedoeld in art. 476b Rv kan worden gedaan.

Vorderingen die recht geven op iets anders dan betaling van een geldsom of levering van roerende zaken die geen registergoederen zijn, of van rechten aan toonder of order, vallen slechts onder het beslag, voor zover zij in het beslagexploot uitdrukkelijk zijn omschreven (art. 475a lid 3 Rv).

Conservatoir beslag

Op grond van art. 702 lid 1 BW wordt een conservatoir beslag op dezelfde wijze als een executoriaal verhaalsbeslag gelegd.

Art. 719 lid 1 Rv bepaalt dat in het exploot tot het leggen van conservatoir derdenbeslag, naast hetgeen voortvloeit uit art. 702 Rv, de volgende gegevens moeten worden vermeld: 

 1. het bedrag waarvoor het in art. 700 Rv bedoelde verlof werd verleend;
 2. waar de hoofdzaak aanhangig is of binnen welke termijn zij volgens het verlof ingesteld moet worden. 

Als één van de gegevens ontbreekt, is het beslag nietig (art. 719 lid 1 Rv).

Art. 719 lid 2 Rv bepaalt dat, bij het exploot tot het leggen van conservatoir derdenbeslag, ook een een afschrift van de volgende bescheiden wordt betekend: 

 • het verlof van de voorzieningenrechter, en
 • het verzoekschrift waarop het verlof is gegeven.

Art. 475 lid 3 Rv bepaalt dat het afschrift van het beslagexploot, het afschrift van de executoriale titel en het formulier, bedoeld in art. 475 lid 2 Rv, ook elektronisch kunnen worden gelaten aan het elektronisch adres van de derdebeslagene, mits deze derde aan een door de minister van justitie aangewezen organisatie een elektronisch adres heeft opgegeven, waaraan kan worden betekend. Voor de derde-beslagene geldt het elektronische afschrift als het oorspronkelijke exploot.

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven aangaande de registratie van de in het derde lid genoemde elektronische adressen. Deze regels kunnen betrekking hebben op de wijze van opgave, wijziging, afmelding en doorhaling van een elektronisch adres en de gevolgen ervan. Tevens worden bij algemene maatregel van bestuur regels gegevens aangaande de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van, de voorwaarden waaronder en de wijze waarop een beslagexploot elektronisch kan worden gelaten. Het besluit tot aanwijzing van een organisatie als bedoeld in het derde lid wordt gepubliceerd in de Staatscourant (art. 475 lid 4 Rv).

Volgens de schakelbepaling van art. 720 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir derdenbeslag.

Derdenbeslag onder de staat of een openbaar lichaam is, onverminderd het in art. 436 Rv (beslagverbod op goederen bestemd voor de openbare dienst) bepaalde, toegelaten, echter slechts op bepaalde in het exploot of, in geval van het beslag als bedoeld in art. 479g Rv (alimentatiebeslag door RvdK of LBIO) in de kennisgeving omschreven vorderingen of zaken (art. 479 lid 1 Rv). 

Vanwege het openbaar belang kan de staat of het openbaar lichaam in kort geding voor de voorzieningenrechter van de rechtbank onmiddellijke opheffing van het derdenbeslag vorderen (art. 479 lid 2 Rv).

Volgens de schakelbepaling van art. 720 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir derdenbeslag.