Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoire beslagen zijn onrechtmatig. Beslaglegger is aansprakelijk voor schade. Onjuiste afweging van omstandigheden.

Feiten

Bruns en andere particulieren zijn eigenaren van appartementsrechten in het resort ‘Harbour Village’ op Bonaire. Golden Anchor Club NV te Bonaire en andere (rechts)personen zijn de ontwikkelaars en/of exploitanten van het resort. Tot het resort behoren eveneens een hotel en een aantal recreatiefaciliteiten, waarvan de eigenaren gebruik mogen maken.

De ontwikkelaars sluiten (naar later blijkt, tijdelijk) het hotel en een aantal recreatiefaciliteiten. De eigenaren leggen conservatoir beslagen op een aantal percelen grond van de ontwikkelaars en vorderen een verklaring voor recht dat de ontwikkelaars toerekenbaar tekort zijn geschoten in hun verplichting om het hotel en de recreatiefaciliteiten in stand te houden.

Gerecht in eerste aanleg

Het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen wijst de vorderingen van de eigenaren af en de reconventionele vordering van de ontwikkelaars - voor recht te verklaren dat de eigenaren onrechtmatig hebben gehandeld door het leggen van het conservatoire beslag, met veroordeling tot vergoeding van de dientengevolge geleden schade, nader op te maken bij staat.- toe,

Hof

Het Gemeenschappelijk Hof Nederlandse Antillen en Aruba oordeelt dat de eigenaren geen vorderingsrecht toekomt, zodat moet worden vastgesteld dat de conservatoire beslagen ten onrechte zijn gelegd.

Het hof overweegt:

Ingevolge vaste rechtspraak (zie: HR 13-01-1995, NJ 1997, 366 (Ontvanger/Bos) is de beslaglegger wiens beslag ten onrechte blijkt te zijn gelegd, in beginsel aansprakelijk uit onrechtmatige daad jegens degene op wiens eigendomsrecht het beslag inbreuk heeft gemaakt Nu niet (voldoende gemotiveerd) gesteld noch gebleken is dat er in casu sprake zou zijn van bijzondere omstandigheden die een uitzondering op dat beginsel zouden afdwingen, is de onrechtmatige daad van de eigenaren gegeven. De gevorderde verklaring van recht zal dan ook worden gegeven.

Hoge Raad

Terecht heeft het hof als maatstaf aangelegd dat degene die een beslag legt op eigen risico handelt en dat, bijzondere omstandigheden daargelaten, de beslaglegger wiens beslag ten onrechte blijkt te zijn gelegd, aansprakelijk is uit onrechtmatige daad jegens degene op wiens recht het beslag inbreuk heeft gemaakt (HR 13-01-1995, NJ 1997, 366 (Ontvanger/Bos)).

Het hof, dat het onrechtmatige karakter van de beslaglegging uitsluitend heeft gezocht in de omstandigheid dat de ontwikkelaars c.s. niet in strijd met hun verplichtingen hebben gehandeld, en dat oordeel heeft gebaseerd op de duur die de sluiting van de faciliteiten uiteindelijk heeft gekend, heeft geen kenbare aandacht besteed aan de in deze klacht bedoelde stelling van de eigenaren, kort gezegd inhoudend dat de ontwikkelaars c.s. de sluiting van de faciliteiten aanvankelijk als blijvend hebben gepresenteerd - dus niet als de tijdelijke maatregel die het hof toelaatbaar oordeelde - en dat het beslag, gelegd ter zake van de uit die wanprestatie voortvloeiende schade, dateert van voor de heropening van die faciliteiten. Aldus heeft het hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd.

Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake, indien het hof heeft miskend dat feiten als vermeld in de evenbedoelde stelling van de eigenaren bijzondere omstandigheden kunnen opleveren als in HR 13-01-1995, NJ 1997, 366 bedoeld, in welk geval aan de beslaglegging het karakter van onrechtmatige daad dus komt te ontvallen. Indien het hof dat niet heeft miskend, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, zijn oordeel dat de gestelde feiten niet zijn aan te merken als zodanige bijzondere omstandigheden, in het licht van de stukken van het geding onbegrijpelijk.