Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Onrechtmatige executoriale derdenbeslagen ondanks het geen doel treffen daarvan.

Feiten

Barant is bij vonnis veroordeeld om aan Siemens € 640.000,= te betalen. Siemens legt executoriale derdenbeslagen onder verschillende banken. In hoger beroep worden de vorderingen van Siemens alsnog afgewezen. Barant houdt Siemens aansprakelijk voor de schade in verband met de ten onrechte gelegde beslagen.

Rechtbank

De rechtbank oordeelt als volgt.

Het is vaste jurisprudentie dat degene, die een niet onherroepelijk maar wel uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis executeert, bijvoorbeeld door het leggen van beslag, daarmee onrechtmatig handelt als het vonnis later wordt vernietigd.

De onrechtmatigheid is daarbij, naar bijvoorbeeld uit HR 13-01-1995, NJ 1997, 366 blijkt, gelegen in de omstandigheid, dat de beslaglegger, zonder een onherroepelijk rechterlijk oordeel af te wachten, de betreffende executoriale titel ten uitvoer legt door het leggen van beslag en aldus het risico neemt dat, achteraf, zal blijken dat het veronderstelde recht op betaling toch niet bestaat. Het betreft hier een risico-aansprakelijkheid.

Deze is noodzakelijk om tegenwicht te bieden aan de omstandigheid dat een bij voorraad uitvoerbaar verklaard vonnis waarvan de juistheid nog niet vast staat ten volle geëxecuteerd kan worden, met zwaarwegende gevolgen.

Dat door de Hoge Raad wordt overwogen dat een dergelijk handelen ‘onrechtmatig is jegens degene op wiens recht het beslag inbreuk maakt’ ziet, anders dan Siemens aanvoert, met name op de relativiteit van art. 6:163 BW; daarmee is niet, althans niet zonder meer, gezegd dat voor de onrechtmatigheid noodzakelijk is dat een subjectief recht kan worden aangewezen waarop dat beslag een inbreuk maakt, al zal in het algemeen een beslag inderdaad op een dergelijk recht inbreuk maken.

Systematisch moet de onrechtmatigheid in de sfeer van het misbruik van recht en daarmee in de categorie strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt worden geplaatst. Siemens meende immers destijds een recht tot executie te hebben dat er, achteraf gezien, niet was.

Dat er geen rekening ten name van Barant was bij de betreffende banken, althans dat daarop geen positief saldo bestond, doet er derhalve niet aan af dat ook ten aanzien van deze banken sprake is van onrechtmatige beslagen.