Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een schuldenaar is verplicht om aan een deurwaarder die gerechtigd is tegen hem beslag te leggen, desgevraagd zijn bronnen van inkomsten op te geven (art. 475g lid 1 Rv, eerste zin). Zo lang als de schuldenaar desgevraagd niet aan de beslaglegger of diens vertegenwoordiger opgeeft of en hoeveel inkomen toekomt aan degene aan wie samen met hem gezinsbijstand zou kunnen toekomen, wordt de beslagvrije voet gehalveerd (art. 475g lid 2 Rv).

De inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees van beslagrecht.nl  Klik hier om u te abonneren en toegang te krijgen tot dit en alle andere afgeschermde artikelen op beslagrecht.nl.

Een deurwaarder die gerechtigd is tegen een schuldenaar beslag te leggen, is bevoegd aan degene van wie hij vermoedt dat deze aan de schuldenaar periodieke betalingen verricht of schuldig is, te vragen of dat zo is. Ieder is verplicht hierop desgevraagd schriftelijk te antwoorden (art. 475g lid 3 Rv, eerste zin).

De inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees van beslagrecht.nl  Klik hier om u te abonneren en toegang te krijgen tot dit en alle andere afgeschermde artikelen op beslagrecht.nl.

Een deurwaarder die gerechtigd is tegen een schuldenaar beslag te leggen, is bevoegd ten behoeve van het leggen van dit beslag aan een door de minister van justitie aangewezen bestuursorgaan, dat belast is met de verwerking van gegevens met betrekking tot periodieke betalingen, mededeling te vragen van de naam, het adres, de vestigingsplaats en de overige gegevens die door dit bestuursorgaan in de administratie worden verwerkt, voor zover die vereist zijn voor het vaststellen van de identiteit van degene die de periodieke betaling aan de schuldenaar verricht (art. 475g lid 4 Rv, eerste zin).

Het bestuursorgaan is verplicht hierop desgevraagd schriftelijk te antwoorden (art. 475g lid 4 Rv, tweede zin).

Volgens de schakelbepaling van art. 720 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir derdenbeslag.

Met het oog op het inwinnen van de in het derde en vierde lid bedoelde gegevens is de deurwaarder bevoegd bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens het burgerservicenummer van de schuldenaar op te vragen (art. 475g lid 5 Rv, eerste zin).

Met behulp van dit nummer kunnen gegevens worden opgevraagd bij personen of instanties, bedoeld in het derde en vierde lid, die zelf reeds gerechtigd zijn tot het gebruik van het nummer (art. 475g lid 5 Rv, tweede zin).

De deurwaarder gebruikt het burgerservicenummer uitsluitend voor het opvragen van de in art. 475g lid 3 en lid 4 Rv bedoelde gegevens bij de in die twee bepalingen bedoelde personen of instanties, die zelf reeds gerechtigd zijn tot het gebruik van het nummer (art. 475g lid 6 Rv).

Volgens de schakelbepaling van art. 720 Rv gelden de bepalingen ook bij conservatoir derdenbeslag.