Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Kennisgeving rangwisseling (art. 584l lid 1 Rv)

Art. 584l lid 1 Rv bepaalt dat iedere schuldeiser van wie de vordering op de door de rechter-commissaris vastgestelde lijst hoger staat dan die van de beslaglegger, bij de verkoop de plaats van die beslaglegger kan innemen. Die schuldeiser moet dan wel ten minste zeven dagen voor de verkoop de beslaglegger per aangetekende brief hierover informeren.

Rangwisseling bij niet tijdige uitwinning (art. 584l lid 2 Rv)

Volgens art. 584l lid 2 Rv heeft iedere schuldeiser van wie de vordering op de lijst hoger op de lijst staat dan die van de beslaglegger, daarnaast het recht om diens plaats in te nemen wanneer de laatste de uitwinning niet of niet tijdig vervolgt. Dit recht vervalt, wanneer hij, na aanmaning door een belanghebbende, er binnen een redelijke termijn geen gebruik van maakt.

De schuldeiser, die van dit recht gebruik wenst te maken, vervult in dat geval opnieuw de formaliteiten volgens art. 584k lid 4 Rv.

Art. 584g Rv (Inhoud publicaties) vindt, voor zover mogelijk, overeenkomstige toepassing.