Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een kwaliteitsrekening is een door een tussenpersoon in eigen naam aangehouden bankrekening waarvan uit de tenaamstelling ken baar is dat de tussenpersoon haar in hoedanigheid ('kwaliteit') aanhoudt ten behoeve van een of meer anderen (belanghebbenden).

Notariaat, deurwaarderij en advocatuur

Het notariaat, de deurwaarderij en de advocatuur kennen een kwaliteitsrekening. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een kwaliteitsrekening op grond van de wet (vgl. art 25 Wet op het notarisambt en art. 19 Gerechtsdeurwaarderswet) en de kwaliteitsrekening op grond van de voor de advocatuur geldende Boekhoudverordening 1998.

Hoge Raad

De Hoge Raad heeft zich in een aantal uitspraken over de status en reikwijdte van de kwaliteitsrekening uitgelaten:

 • HR 13-06-2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3413 (Procall)
  Weliswaar heeft de Hoge Raad in het arrest Slis-Stroom voor een specifiek geval een uitzondering op dit uitgangspunt aanvaard, maar met verdere uitbreiding daarvan dient terughoudendheid te worden betracht gezien de rechtszekerheid en de belangen van het financieringsverkeer. Dit klemt te meer gelet op het feit dat de wetgever op dit arrest inmiddels slechts voor een eveneens specifiek geval heeft voortgebouwd. Dat specifieke geval is de generale kwaliteitsrekening, aan te houden door notarissen en gerechtsdeurwaarders.
 • HR 15-11-2002, ECLI:NL:HR:2002:AF0576 (Kwaliteitsrekening)
  De stichting beheert de op haar rekening gestorte koopsom met instemming van koper en verkoper voor hen overeenkomstig het in haar statuten omschreven uitsluitende doel van de stichting. Dit doel is het in beheer nemen van gelden te bestemder tijd, hetzij uit te keren aan de rechthebbende, hetzij te restitueren. Partijen krijgen als gevolg van dit in beheer geven en nemen een aanspraak op uitbetaling of restitutie jegens de stichting, niet tegen de notaris. Het uitsluitend onder de notaris gelegde beslag treft dus geen doel.
 • HR 12-01-2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9441 (Koren q.q./Tekstra q.q. c.s.)
  Rechthebbenden op het saldo van de bijzondere rekening zijn degenen ten behoeve van wie gelden op die rekening zijn bijgeschreven, onder de voorwaarden die in hun onderlinge verhouding nader gelden. Tussen deze rechthebbenden geldt met betrekking tot die gelden een gemeenschap als bedoeld in art. 3:166 lid 1 BW. Bij een bijzondere notariĆ«le kwaliteitsrekening geldt dat de gezamenlijke rechthebbenden deelgenoot zijn in een gemeenschap als bedoeld in art. 3:166 lid 1 BW. De deelgenoten hebben bij de verdeling van deze gemeenschap een voorwaardelijk recht op toedeling van de door de notaris beheerde vordering op de kredietinstelling. Wordt een van de deelgenoten failliet verklaard, dan brengt het beginsel dat de curator vermogensrechtelijk dezelfde positie inneemt als de gefailleerde ten opzichte van zijn wederpartij had of zou hebben gehad, mee dat het voorwaardelijk recht dat aan de deelgenoot toekwam in diens faillissement valt.
Lagere rechtspraak
 • Rb. Amsterdam 22-11-2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BD2776
  De beslagen bankrekeningen zijn bijzondere (kwaliteits-)rekeningen als bedoeld in art. 19 lid 1 GDW (Gerechtsdeurwaarderswet). Gelet op art. 19 lid 5 GDW kan geen derdenbeslag worden gelegd onder de kredietinstelling op het aandeel van een rechthebbende in die bijzondere rekeningen. De gelden op de rekeningen behoren ingevolge art. 19 lid 3 GDW toe aan de gezamenlijke rechthebbenden. Het betreft dus geen gelden die de banken aan de deurwaarder zelf zijn verschuldigd. De deurwaarder is in zijn positie ten opzichte van de bijzondere rekening slechts beheerder van de vordering op de bank. De vordering valt niet in zijn vermogen.
 • Hof Amsterdam 07-06-2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BB3693
  Nadat koper van woning de koopsom op de rekening van de notaris heeft gestort, kan een andere schuldeiser van de verkoper daarop geen derdenbeslag meer leggen.