Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vordering tot afgifte is geen provisionele vordering. Art. 843a Rv ziet niet op afgifte van origineel.

Bij een provisionele vordering op grond van art. 223 Rv (art. 51 (oud) Rv.) gaat het om een vordering die samenhangt met de hoofdvordering en de strekking heeft dat in het kader van de bodemprocedure, voor de duur daarvan, voorlopige maatregelen worden bevolen.

Een provisionele vordering is een zelfstandige vordering, waarvan de werkingsduur, naar haar aard, beperkt is tot het geding over de hoofdzaak; zij kan bij dagvaarding of bij incidentele conclusie worden ingesteld.

Een vordering op grond van art. 843a Rv. strekt ertoe dat inzage wordt verschaft in, dan wel afschriften of uittreksels worden verstrekt van bepaalde bescheiden die zich in de macht van de wederpartij (of een derde) bevinden. Daarbij moet het gaan om bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin de eiser (of zijn rechtsvoorganger) partij is.

Naar het oordeel van het hof is deze vordering tot afgifte van Scafom niet als een provisionele vordering aan te merken, daar bij de gevorderde maatregel niet gesproken kan worden van een voorziening die werking heeft voor de duur van het bodemgeschil.

Aan de vordering tot afgifte is voldaan zodra de desbetreffende originele tekening is overgelegd. De provisionele vordering is naar haar aard gericht op het treffen van een maatregel van voorlopige aard.

Het hof overweegt voorts dat volgens art. 843a Rv een partij weliswaar inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden kan vorderen maar in beginsel niet de afgifte daarvan. De vordering tot afgifte van de (originele) tekening(en) is zonder nadere gronden niet voor toewijzing vatbaar.