Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verzet ex art. 17 IW staat een conservatoir beslag niet in de weg.

Een verzet ingevolge art. 17 IW brengt weliswaar schorsing van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel teweeg, maar het conservatoir beslag is niet aan te merken als tenuitvoerlegging van een dwangbevel.

Het door de ontvanger gelegde conservatoir beslag strekt slechts tot bewaring van zijn rechten jegens Le Reseau uit hoofde van haar belastingschuld (welke conservatoire maatregel in een executiebeslag kan 'overgaan' nadat aan de schorsing van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel een einde is gekomen). Het leggen van dit beslag kan derhalve niet worden aangemerkt als een daad van invordering.

In dit geval wordt het conservatoir beslag niet onmiddellijk executoriaal omdat de ontvanger weliswaar executoriale titels heeft verkregen door de uitvaardiging van de in geding zijnde dwangbevelen, maar door de schorsende werking van het ingestelde verzet zijn deze executoriale titels niet voor tenuitvoerlegging vatbaar. Daarom is niet aan alle in art. 704 Rv vermelde voorwaarden voldaan om een conservatoir beslag in een executoriaal beslag te doen overgaan.

De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat het leggen van dit conservatoir beslag niet in strijd is met de schorsende werking van een ingesteld verzet tegen een dwangbevel.