Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoire derdenbeslagen zijn gelegd ten laste van een schuldenaar nadat een ander onder de derde ten laste van dezelfde schuldenaar reeds eerder conservatoir beslag had gelegd en nadat die schuldenaar haar vordering op de derde aan de eerste beslaglegger tot zekerheid had overgedragen. Deze vordering wordt door het latere derdenbeslag niet getroffen.

Feiten

NV De Rentekas heeft een vordering op Pan Eurohome Holding BV. Zij legt daarvoor onder Gemeenschappelijk Eigendom BV (G.E.) conservatoir derdenbeslag.

Pan Eurohome en Rentekas komen tot een vergelijk. Zij tekenen een akte van dading, waarin Pan Eurohome zich verbindt tot betaling aan Rentekas, en een akte van cessie, waarin Pan Eurohome haar vordering op G.E. aan Rentekas cedeert.

Nadat de aktes zijn ondertekend, legt Centraal Beheer Pensioenverzekering NV, die, net zoals Rentekas, een vordering op Pan Eurohome heeft, op dezelfde dag conservatoir derdenbeslag onder G.E.

Pan Eurohome betaalt Rentekas het in de akte van dading genoemde bedrag niet, zodat, op grond van de akte van cessie, Rentekas betaling van G.E. vordert.

G.E. weigert te betalen. Zij beroept zich op het door Centraal Beheer gelegde beslag.

Rechtsvraag

Rentekas stelt dat het bedrag aan haar toekomt omdat de akte van cessie getekend is voordat op dezelfde dag Centraal Beheer beslag heeft gelegd.

Centraal Beheer voert tegen deze stelling van Rentekas drie verweren:

  1. Op het tijdstip van het beslag was het beslag van Rentekas nog niet opgeheven. Op grond van art. 754 Rv (oud) dient het eerste beslag mede het belang van volgende beslagleggers, zoals Centraal Beheer.
  2. Ook als vast zou staan dat de akte van cessie is getekend op een eerder tijdstip dan de beslaglegging van Centraal Beheer, heeft deze cessie geen werking ten aanzien van tweede en volgende beslagleggers voor de opheffing van het eerste beslag en voor betekening van de cessie aan G.E.
  3. De akte van cessie is niet op een eerder tijdstip getekend dan het leggen van beslag.

Rentekas dagvaardt Centraal Beheer bij prorogatie voor het hof Den Haag en vordert te verklaren voor recht dat alleen zij recht heeft op het saldo.

Hof

Het hof Den Haag laat Rentekas toe tot het bewijs dat de cessie tussen Rentekas en Eurohome op een eerder tijdstip heeft plaatsgevonden dan het door Centraal Beheer op deze datum ten laste van Eurohome onder Gemeenschappelijk Eigendom gelegde beslag.

Na het leveren van getuigenbewijs wijst het hof de vordering van Rentekas toe.

Hoge Raad

Centraal beheer gaat tevergeefs in cassatie. De Hoge Raad oordeelt:

‘Voor de vraag waarin de latere beslagleggers ingevolge art. 754 Rv gaan meedelen, bepalend is dat de omvang van het eerdere beslag ten tijde dat het latere beslag gelegd werd, en dat er geen reden is om aan te nemen dat de eerdere beslaglegger het beslag niet in omvang zou kunnen beperken voordat andere beslagen zijn gelegd.

In dit geval heeft, zoals het hof heeft vastgesteld, een zodanige beperking plaatsgevonden doordat Rentekas, voordat Centraal Beheer haar beslagen had gelegd, de vordering van Eurohome op Gemeenschappelijk Eigendom aan zich had laten cederen.’ 

Opmerkingen

Dit is het vijfde arrest in een reeks over de vraag wat een beslagene, met of zonder de medewerking van een beslaglegger, met de beslagen vordering mag doen zonder het risico te lopen dat een latere beslaglegger daartegen bezwaar kan maken.

De Hoge Raad overwoog in HR 10-04-1953, NJ 1953, 587 (Gemeente Ede/Ontvanger) en HR 10-04-1964, NJ 1965, 32 (Ontvanger/Smit) dat een derdenbeslag ook geldt voor een schuldeiser die, nadat derdenbeslag is gelegd, nogmaals derdenbeslag legt, mits dit laatste beslag wordt gelegd voor een vordering die al bestond op het tijdstip van het eerdere beslag.

In HR 29-11-1974, NJ 1975, 426 (Pierson/De Vos van Steenwijk) en HR 17-06-1983, NJ 1984, 33 (Ontvanger/Amro-bank) kiest de Hoge Raad een zachtere formulering.

In dit arrest trekt de Hoge Raad de verzachting door: als het de beslagene vrijstaat met toestemming van de eerste beslaglegger de omvang van het beslag te beperken zolang er geen tweede beslag gelegd wordt, dan kan die omvang ook tot nihil worden teruggebracht door de beslagen vordering via een cessie onder het beslag uit te halen. De beslagene is dan geen schuldeiser meer.

Gerelateerde artikelen