Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Last (art. 552a lid 7 Sv)

Acht het gerecht het beklag of het verzoek gegrond, dan geeft het de daarmee overeenkomende last (art. 552a lid 7 Sv).

Berekening en cassatie (art. 552d lid 1 Sv)

Een beschikking ingevolge art. 552a Sv, art. 552ab Sv of art. 552b Sv moet onverwijld aan de klager worden betekend (art. 552d lid 1 Sv).

De termijn voor het instellen van beroep in cassatie beloopt voor het openbaar ministerie veertien dagen na de dagtekening van de beschikking. De termijn voor het instellen van beroep in cassatie beloopt voor de klager veertien dagen na de betekening van de beschikking (art. 552d lid 2 Sv).

Rechtspraak

Hoge Raad

  • HR 15-12-2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ7799
    De behandeling van het klaagschrift door de raadkamer heeft plaatsgevonden in het openbaar. Ingevolge art. 24 lid 1 Sv moet de beschikking dan in het openbaar worden uitgesproken. Uit de op de voet van art. 447 lid 2 Sv aan de Hoge Raad gezonden stukken blijkt niet dat dit is gebeurd. De Hoge Raad doet wat de rechtbank had behoren te doen en spreekt zelf de ongegrondverklaring van het beklag ter openbare terechtzitting uit (vgl. HR 03-05-1989, LJN ZC4031, NJ 1991, 167 en HR 22-11-1996, LJN ZC2208, NJ 1997, 205).
  • HR 19-12-2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ1667
    Art. 552a lid 6 Sv bepaalt dat de behandeling van het klaagschrift door de raadkamer plaatsvindt in het openbaar. Volgens art. 24 lid 1 Sv moet de beschikking in het openbaar worden uitgesproken. Deze voorschriften zijn van zodanige wezenlijke betekenis dat - wat betreft de behandeling behoudens toepassing van art. 22 lid 2 Sv en art. 22 lid 3 Sv - de niet-naleving daarvan tot nietigheid van de behandeling en de beschikking leidt. Het proces-verbaal van de behandeling van de raadkamer houdt niet in dat de behandeling in het openbaar heeft plaatsgevonden, zodat het ervoor moet worden gehouden dat zulks niet is geschied, terwijl niet blijkt dat toepassing is gegeven aan het bepaalde in art. 22 lid 2 Sv en art. 22 lid 3 Sv. De bestreden beschikking houdt niet in dat deze in het openbaar is uitgesproken. Dit leidt tot vernietiging en terugwijzing.