Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verwijzing naar executiebepalingen

Art. 705 lid 3 Rv bepaalt dat een aantal executiebepalingen ook van toepassing zijn bij de procedure tot opheffing van een conservatoir beslag:

  • Zo verwijst het artikel naar art. 63 lid 2 Rv dat bepaalt dat aan een in verband met executie volgens wettelijk voorschrift gekozen woonplaats alle exploten kunnen worden gedaan, zelfs van verzet, hoger beroep en cassatie.
Herstel verzuimde formaliteiten (art. 438 lid 2 Rv)

De voorzieningenrechter kan herstel bevelen van verzuimde formaliteiten met bepaling welke op het verzuim gevolgde formaliteiten opnieuw moeten worden verricht en te wiens laste de kosten daarvan zullen komen (art. 438 lid 2 Rv, vierde zin).

Verwijzing naar rechtbank (art. 438 lid 3 Rv)

Voor zover de zaak zich niet leent voor behandeling in kort geding, kan de voorzieningenrechter in plaats van de vordering af te wijzen de zaak op verzoek van de eiser naar de rechtbank verwijzen (art. 438 lid 3 Rv).

Deurwaarderskortgeding (art. 438 lid 4 Rv)

De deurwaarder die met de executie is belast en daarbij op een bezwaar stuit dat een onverwijlde voorziening nodig maakt, kan zich met een daarvan door hem opgemaakt proces-verbaal bij de voorzieningenrechter vervoegen ten einde deze in kort geding tussen de betrokken partijen te doen beslissen. Dit betreft een deurwaarderskortgeding. De voorzieningenrechter zal de behandeling aanhouden tot de partijen zijn opgeroepen, tenzij hij, gelet op de aard van het bezwaar, een onmiddellijke beslissing geboden acht (art. 438 lid 4 Rv).