Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verbeurdverklaring is een bijkomende straf. Bij de oplegging daarvan wordt beoogd de veroordeelde in zijn vermogen te treffen (art. 33 Sr). Verbeurdverklaring kan worden uitgesproken bij veroordeling wegens enig strafbaar feit (art. 33 lid 1 Sr). 

Voorwerpen

Volgens art. 33a lid 1 Sr kunnen de volgende voorwerpen en rechten verbeurd verklaard worden:

  1. voorwerpen die aan de veroordeelde toebehoren of die hij geheel of ten dele ten eigen bate kan aanwenden en die geheel of grotendeels door middel van het strafbare feit zijn verkregen;
  2. voorwerpen waarmee het strafbare feit is gepleegd (de 'corpora delicti');
  3. voorwerpen met behulp van welke het feit is begaan of voorbereid (de 'instrumenta delicti');
  4. voorwerpen waarmee de opsporing van het misdrijf is belemmerd;
  5. voorwerpen die voor het plegen van het misdrijf zijn gemaakt of bestemd;
  6. zakelijke rechten op of persoonlijke rechten ten aanzien van de onder a tot en met e bedoelde voorwerpen (zoals een hypotheekrecht of een pandrecht). 

Art. 33a lid 2 Sr bepaalt dat de voorwerpen die in art. 33a lid 1 Sv worden genoemd en die niet aan de veroordeelde toebehoren alleen in elk van de twee volgende gevallen verbeurd verklaard kunnen worden: 

  1. degene aan wie zij toebehoren was bekend met hun verkrijging door middel van het strafbare feit of met het gebruik of de bestemming in verband daarmede, dan wel die verkrijging, dat gebruik of die bestemming redelijkerwijs had kunnen vermoeden;
  2. niet is kunnen worden vastgesteld aan wie de voorwerpen toebehoren.

Art. 33a lid 3 Sr bepaalt dat de zakelijke rechten die in art. 33a lid 1 Sv worden bedoeld en die niet aan de veroordeelde toebehoren alleen verbeurd kunnen worden verklaard als degene aan wie zij toebehoren bekend was met de verkrijging van de voorwerpen waarop of ten aanzien waarvan deze rechten bestaan, door middel van het strafbare feit of met het gebruik of de bestemming in verband daarmede, danwel die verkrijging, dat gebruik of die bestemming redelijkerwijs had kunnen vermoeden.

Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten (art. 33a lid 4 Sr).